Leveringen - 253872-2020

02/06/2020    S105

Polska-Poznań: Komputery osobiste

2020/S 105-253872

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 084-198393)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kalisz
E-mail: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
Tel.: +48 618584779
Adresy internetowe:
Główny adres: https://odnpoznan.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie laptopów, tabletów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210/12/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu A w ilości 8 325 sztuk (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć sztuk), komputerów typu B w ilości 333 sztuk (trzysta trzydzieści trzy sztuki) oraz komputerów typu C w ilości 5 sztuk (pięć sztuk) wraz z zainstalowanymi programami operacyjnymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 084-198393

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: