Leveringen - 253874-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2020/S 105-253874

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200763)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 18E, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
E-mail: kkowalczyk@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247072
Fax: +48 124247120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia medycyny nuklearnej, przeznaczonego dla (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.10.2020.KK)

Referentienummer: NSSU.DFP.271.10.2020.KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa wyposażenia medycyny nuklearnej, przeznaczonego dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie sprzętu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200763

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: