Leveringen - 253880-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Montebello Vicentino: Aardgas

2018/S 111-253880

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Medio Chiampo S.p.A.
Via Generale Vaccari 18
Ter attentie van: CARLO PELLIZZARO(ufficio gare) - DOTT. CULPO (Direttore)
36054 Montebello Vicentino
Italië
Telefoon: +39 0444648398
E-mail: carlopellizzaro@mediochiampo.it
Fax: +39 0444440131

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mediochiampo.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09123000

Beschrijving
Aardgas.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
16.7.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.