Leveringen - 253882-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Pardubice: Röntgenapparatuur

2020/S 105-253882

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 072-170815)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Pardubické kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27520536
Postadres: Kyjevská 44
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 532 03
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Otidea avz, s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: zakazky@otidea.cz
Telefoon: +420 29565120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nempk.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2 ks RTG přístroje stacionární a 1 ks pojízdný RTG přístroj pro Svitavskou nemocnici

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks RTG přístroje stacionárního a to včetně dodávky nezbytných komponentů pro instalaci přístroje a provedení prací s instalací spojených a 1 ks pojízdného RTG přístroje pro Svitavskou nemocnici. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-170815

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: