Leveringen - 253883-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Ústí nad Labem: Instrumentarium voor anesthesie

2020/S 105-253883

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 096-228998)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská zdravotní, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25488627
Postadres: Sociální péče 3316/12A
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 401 13
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Marek Sedlák
E-mail: marek.sedlak@kzcr.eu
Telefoon: +420 477114192
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kzcr.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kzcr.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.

Referentienummer: 2127/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-228998

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Změna lhůty pro příjem nabídek se týká pouze části 2.