Leveringen - 253886-2020

02/06/2020    S105

België-Torhout: Vers gevogelte

2020/S 105-253886

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-209926)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koopkoepel
Plaats: Torhout
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
Contactpersoon: Koen Viaene
E-mail: koen@koopkoepel.be
Telefoon: +32 50745623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gevogelte voor alle provincies met uitzondering van West-Vlaanderen

Referentienummer: 2019-284-GVA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112100 Vers gevogelte
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van gevogelte, zowel vers als diepvries, voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, gelegen in alle provincies in Vlaanderen met uitzondering van West-Vlaanderen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-209926

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er is een wijziging in de te testen producten: product 3.5 wordt vervangen door product 1.35. Zie ook nieuw document bestek rectificatie.