TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253887-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Teramo: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 111-253887

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Azienda USL di Teramo
Circonvallazione Ragusa 1
Contactpunt(en): Azienda Unità sanitaria locale Teramo — UOC acquisizione beni e servizi
Ter attentie van: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio
64100 Teramo
Italië
Telefoon: +39 0861420291
E-mail: teresa.deugenio@aslteramo.it
Fax: +39 0861420292

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aslteramo.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33190000

Beschrijving
Diverse medische instrumenten en producten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.9.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.