Leveringen - 253895-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Valencia: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 105-253895

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida de Campanar, 32
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46015
Land: Spanje
Contactpersoon: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
E-mail: educontratacion@gva.es
Telefoon: +34 961970714
Fax: +34 961970034

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=44rU2T57OO0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 775 750 mascarillas tipo I, 8 830 mascarillas FFP2, 5 576 pantallas protección facial y 137 900 guantes para colectivos integrantes de la comunidad educativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Referentienummer: CNEM20/CD00D/11-8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 775 750 mascarillas tipo I, 8 830 mascarillas FFP2, 5 576 pantallas protección facial y 137 900 guantes para colectivos integrantes de la comunidad educativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 538 890.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 775 750 mascarillas tipo I, 8 830 mascarillas FFP2, 5 576 pantallas protección facial y 137 900 guantes para colectivos integrantes de la comunidad educativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Situación de extrema urgencia.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Suministro de 775 750 mascarillas tipo I, 8 830 mascarillas FFP2, 5 576 pantallas protección facial y 137 900 guantes para colectivos integrantes de la comunidad educativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Acuña y Fombona, S. A.
Nationaal identificatienummer: A33620485
Postadres: C/ Marqués de Casa Valdés, 103
Plaats: Gijón
NUTS-code: ES52 Comunidad Valenciana
Postcode: 33202
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 538 890.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 538 890.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020