Leveringen - 253896-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 105-253896

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
Nationaal identificatienummer: A84818558
Postadres: Avenida Radio Televisión, 4
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28223
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
E-mail: licitaciones@rtve.es
Telefoon: +34 913464168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://licitaciones.rtve.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación suministro frío y calor en Roc Boronat

Referentienummer: S-02009-20200312
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 406 277.93 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Contratación suministro frío y calor en Roc Boronat

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Districlima, S. A.
Nationaal identificatienummer: A63032601
Postadres: Plaza Europa, 41-43
Plaats: L'Hospitalet de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08908
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 406 277.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 406 277.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding