Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 253896-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 105-253896

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
Nationaal identificatienummer: A84818558
Postadres: Avenida Radio Televisión, 4
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28223
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
E-mail: licitaciones@rtve.es
Telefoon: +34 913464168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://licitaciones.rtve.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación suministro frío y calor en Roc Boronat

Referentienummer: S-02009-20200312
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 406 277.93 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Contratación suministro frío y calor en Roc Boronat

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Districlima, S. A.
Nationaal identificatienummer: A63032601
Postadres: Plaza Europa, 41-43
Plaats: L'Hospitalet de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08908
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 406 277.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 406 277.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding