Supplies - 253900-2021

21/05/2021    S98

Poland-Gdansk: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 098-253900

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 221964385
Postal address: al. Jana Pawła II 50
Town: Gdańsk
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 80-462
Country: Poland
Contact person: Dział zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telephone: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Internet address(es):
Main address: www.copernicus.gda.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dzierżawa myjni do endoskopów giętkich wraz z opieką serwisową i zakupem środków chemicznych do ich obsługi w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku.

Reference number: D10.251.23.F.2021
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa myjni do endoskopów giętkich wraz z opieką serwisową i zakupem środków chemicznych do ich obsługi w Copernicus PL Sp. z o.o. (CPV: 33191000-5, 50400000-9).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, oraz w zał. nr 2 – OPZ, które Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa myjni do endoskopów giętkich wraz z opieką serwisową i zakupem środków chemicznych do ich obsługi w Copernicus PL Sp. z o.o. (CPV: 33191000-5, 50400000-9).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, oraz w zał. nr 2 – OPZ, które Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020.186 t.j. z 6.2.2020).

6. W przypadku asortymentu opisanego przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcy ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza oferty zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

8. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w załączniku nr 7do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 98,00
Cost criterion - Name: koszt wykupu / Weighting: 2,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Okoliczności skorzystania z opcji uzależnione są od liczby przyjętych pacjentów.

Zamawiający przewiduje, że rocznie ilość pacjentów będzie wynosiła 14 400. W przypadku przyjęcia dodatkowych pacjentów, Zamawiający skorzysta z prawa opcji dostosowując ilość cykli mycia do ilości osób (1 cykl = 2 pacjentów).

Rodzaj i maksymalna wartość opcji opisana została w zał. nr 1 do SWZ – formularzu cenowym.

Szczegółowe postanowienia dot. korzystania z prawa opcji określa za. nr 1 do SWZ – formularz cenowy, oraz zał. nr 7 do SWZ – wzór umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (zał. 7 do SIWZ). Warunkiem udziału w

Postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. § XV SIWZ zawiera

Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu

Związania ofertą.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 90

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z dnia 13 grudnia 2019 r.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą- inżynierem serwisowym dla grupy urządzeń, która posiada aktualny imienny certyfikat wystawiony przez producenta danego urządzenia, do którego serwisowania dana osoba będzie skierowana lub przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisowania tych urządzeń.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. 7 do SWZ).

Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

a. Terminu realizacji zamówienia;

b. Warunków i terminów płatności;

c. Zmiany wynagrodzenia;

d. Zmiany ilości urządzeń lub cykli mycia objętych przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2021
Local time: 11:00
Place:

Gdańsk, al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1, pok. nr 080 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

JEDZ – oświadczenie wstępne składane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, s. 16) (zwany dalej: „JEDZ” lub „jednolity dokument”), Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – kart katalogowych producenta wyrobów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § X ust. 1 pkt b SWZ (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, pozostałe informacje zawarte są w SWZ. W celu złożenia oferty Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Kwota wadium 9 000,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2021