Lieferungen - 253910-2020

02/06/2020    S105

България-Варна: Медицински консумативи

2020/S 105-253910

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103562052
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Деница Ненова
Електронна поща: op@svetamarina.com
Телефон: +359 52978896
Факс: +359 52978896

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svetamarina.com

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Период. доставки на мед. консумативи и реактиви за нуждите на ангиогр. лаб-и, дейност „Опер. лечение“, кл. по ортопедиа и травматология, кл. по неврохирургия, кл. по нукл. мед. и метаб. терапия, кл. по урология.

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Период. доставки на мед. консумативи и реактиви за нуждите на ангиогр. лаб-и, дейност „Опер. лечение“, кл. по ортопедиа и травматология, кл. по неврохирургия, кл. по нукл. мед. и метаб. терапия, кл. по урология.

Обособена позиция №: 1,2,27,28,29,30,40,41,42,43,64,65,106,107
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Клиники и отделения на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД след заявка от страна на възложителя за период от 3 години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в таблица 2 към документацията.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 173-392303

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 7460
Обособена позиция №: 1,2,27,28,29,30,40,41,42,43,64,65,106,107
Наименование:

Период. доставки на мед. консумативи и реактиви за нуждите на ангиогр. лаб-и, дейност „Опер. лечение“, кл. по ортопедиа и травматология, кл. по неврохирургия, кл. по нукл. мед. и метаб. терапия, кл. по урология.

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
16/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Интерагро-90“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175265750
Пощенски адрес: ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Бяло поле“ № 3, офис сграда „Комфорт“, офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@interagro90.com
Телефон: +359 8548147
Факс: +359 8548147

Интернет адрес: http://www.interagro90.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 562 138.34 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Клиники и отделения на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД след заявка от страна на възложителя за период от 3 години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в таблица 2 към документацията.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 562 138.34 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Интерагро-90“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175265750
Пощенски адрес: ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Бяло поле“ № 3, офис сграда „Комфорт“, офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@interagro90.com
Телефон: +359 8548147
Факс: +359 8548147

Интернет адрес: http://www.interagro90.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Анекс № 3 от договор № 7541 от 16.08.2018 г.

Считано от датата на подписване на настоящия анекс № 3, изпълнителят се задължава да извършва доставки по предварителни заявки на възложителя, на медицинското изделие по обособена позиция № 64 „Кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5Т и 3Т, в комплект с електроди“ на цена 15 720 BGN (петнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева) с включен ДДС, съответно 13 100 BGN (тринадесет хиляди и сто лева) без ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изпълнителят с уведомително писмо/оферта от 14.05.2020 г., получено от „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с вх. № ВК-1725 от 14.05.2020 г., уведомява възложителя, че във връзка с получени по-добри търговски условия от производителя на медицински изделия предлага намаляване на цената на кардиовертердефибрилатор с ресинхронизираща терапия, съвместим с ЯМР изследване 1,5Т и 3Т, в комплект с електроди, представляващ обособена позиция № 64 от техническата спецификация — приложение № 1 към договор № 7460 за възлагане на обществена поръчка, сключен на 16.08.2018 г., като заявява, че може да доставя продукта на цена 15 720 BGN (петнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева) с ДДС вместо досега действащата цена от 16 200 BGN (шестнадесет хиляди и двеста лева) с ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 562 138.34 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 562 138.34 BGN