TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253929-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Roemenië-București: Munitie

2018/S 111-253929

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministerul Apărării — Unitatea Militară 02550 București
Drumul Taberei nr. 9–11, sector 6
Contactpunt(en): Diaconescu Cristian, Crăciun Liliana, Ilie Florin
061353 București
Roemenië
Telefoon: +40 213195858/2288/2240
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Fax: +40 213149333

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35330000

Beschrijving
Munitie .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.7.2018 - 09:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.