Dienstleistungen - 253940-2020

02/06/2020    S105

Dänemark-Højby: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2020/S 105-253940

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Odsherred Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29188459
Postanschrift: Nyvej 22
Ort: Højby
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postleitzahl: 4573
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Simone Grüner Veber Nielsen
E-Mail: simni@odsherred.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odsherred Kommune herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold og modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Kommunen har tilbagekøbt vejbelysningsanlægget og Kommunens eksisterende driftskontrakt med SEAS-NVE udløber.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fælles veje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31527200 Außenbeleuchtungen
34928500 Straßenbeleuchtungseinrichtungen
34996000 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für den Straßenverkehr
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hauptort der Ausführung:

Odsherred Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift, vedligehold og modernisering af belysningsanlægget.

Kommunen har i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 vurderet om aftalen kan opdeles i delkontrakter, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle drifts- og vedligeholdelseskontraktens samt moderniseringskontraktens opgaver til udførelse af én leverandør (herefter "Kontrakterne").

Kontrakterne indeholder følgende optioner:

- Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

- Indgåelse af moderniseringskontrakt vedrørende indkøb, levering og montering (modernisering) af armaturer og master.

Elforsyning af belysningsanlægget er ikke omfattet af den udbudte kontrakt.

Dokumentet "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af kontrakterne samt optionen på modernisering.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Design / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2021
Ende: 31/03/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges med 2x 1 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Höchstzahl: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 4 egnede virksomheder, vil Kommunen udvælge de 4 virksomheder, der af Kommunen vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 4 virksomheder, som via referencerne i afsnit 2.3.3:

1) Har mest relevant erfaring med tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner, såsom kommuner.

Kommunen vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et, afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår 1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse, se afsnit 2.3.3).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

Indgåelse af moderniseringskontrakt, jf. kontraktens bilag 5.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Miljø- og kvalitetsledelsesstandarder:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav om ansøgers miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D).

— Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

— Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende

— Kvalitetsledelsessystem (KLS) jf. Sikkerhedsstyrelsens krav.

Dokumentation: Ansøger skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Ansøgers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under de udbudte Kontrakter.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste 3 godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. år i de seneste 3 regnskabsår.

3) Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår (dvs. at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

Referencer med oplysning om ansøgers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Antallet af virksomhedens gennemsnitlige antal medarbejdere de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, herunder fordelingen af drift- og vedligeholdelsesopgaver og moderniseringsopgaver, kontraktsum pr. år fordelt pr. opgave (i) og (ii), tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Kommunen for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Ansøger skal kunne dokumentere det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år fordelt på overmontører i form af en erklæring herom fra virksomheden.

Bemærk: For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Ansøger skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Med "tilsvarende opgaver" forstås: (i) Drift, vedligeholdelse og (ii) modernisering af vejbelysningsanlæg med en kontraktværdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms pr. år.

Det er ikke et krav, at ansøger har udført ovennævnte opgaver (i) og (ii) i samme referenceopgave. Det er alene et mindstekrav, at ansøger har udført hver af de 2 opgaver (i) og (ii) i 3 gange.

Mindstekravet kan således f.eks. opfyldes på følgende måder:

a) 3 referenceopgaver, der hver omfatter både (i) og (ii), og har en samlet kontraktværdi værdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms.

b) 2 referenceopgaver, der omfatter (i) alene, plus 2 referenceopgaver, der omfatter (ii) alene, samt én referenceopgaver, der omfatter både (i) og (ii).

c) 6 særskilte referenceopgaver, hvoraf 3 referenceopgaver omfatter (i) alene, og 3 referenceopgaver omfatter (ii) alene.

En reference, der både omfatter (i) og (ii), som har en kontraktværdi mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms kan kun bruges én gang til enten (i) eller ii).

2) Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år skal være minimum 2 overmontør (ledende medarbejder). Jf. ESPD'et pkt. IV.C.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakterne indeholder bodsbestemmelser om:

— 10 000 DKK pr. påbegyndt døgn ved forsinket afhjælpning

— 2 000 DKK pr. kalenderdag for manglende eller forsinket levering af dokumenter

— 2 promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, dog mindst 2 000 DKK, iht. ABT 18 med Kommunens særlige betingelser.

Kontrakterne indeholder krav om arbejdsretlige forpligtelser, herunder 1) en arbejdsklausul på ILO 94-vilkår og 2) en "blød" klausul om uddannelse af elever og ansættelse af personer i flexjob.

For driftskontrakten skal leverandøren stille sikkerhed for sine forpligtelser på anfordringsvilkår, og for moderniseringskontrakten efter vilkårene i ABT 18 med Kommunens særlige betingelser.

Alle vilkår er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 04/09/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ansøger må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2-3 uger og opfordres til at indhente den i god tid.

Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. marts 2020. Forud for tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakterne, over for Kommunen bekræfte, at den tidligere fremsendte dokumentation fortsat er retvisende.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Aktører henvises i øvrigt til at søge vejledning på Udbuddet.dk, som indeholder ESPD-formularen, der skal anvendes.

For spørgsmål af teknisk karakter henvises til teknisk support på Udbuddet.dk

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2020