Diensten - 253945-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Lucca: Ophalen van vast stadsafval

2020/S 105-253945

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sistema Ambiente SpA
Postadres: via delle Tagliate III trav. IV 136 – loc. Borgo Giannotti
Plaats: Lucca
NUTS-code: ITI12 Lucca
Postcode: 55100
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio gare e contratti – dott. Massimo Barsotti
E-mail: garecontratti@sistemaambientelucca.it
Telefoon: +39 0583332174
Fax: +39 0583331563

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/

Adres van het kopersprofiel: https://www.sistemaambientelucca.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 sul territorio del comune di Lucca

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511100 Ophalen van vast stadsafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di raccolta/ritiro domiciliare, con frequenza settimanale, e trasferimento c/o impianto sito in Lucca, via M. Ducceschi snc, località San Angelo in campo della frazione verde CER 20.02.01, differenziata dagli utenti, proveniente da sfalci e piccole potature.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 457 220.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI12 Lucca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di raccolta/ritiro domiciliare, con frequenza settimanale, e trasferimento c/o impianto sito in Lucca, via M. Ducceschi snc, località San Angelo in campo della frazione verde CER 20.02.01, differenziata dagli utenti, proveniente da sfalci e piccole potature.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: organizzazione della struttura aziendale / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: mezzi e attrezzature per l'espletamento dei servizi / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: mancato ricorso al sub appalto / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: certificazioni / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: servizi migliorativi / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 457 220.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Facoltà di rinnovo per 24 mesi.

Opzione di proroga c.d. tecnica ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Facoltà di rinnovo per 24 mesi.

Opzione di proroga c.d. tecnica ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clausola sociale di salvaguardia del personale attualmente impiegato nel servizio.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto;

2) iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali categoria 1, senza limiti di sottocategoria, classe C o superiore ovvero categoria 1 con sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, classe E o superiore.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

N. 2 idonee referenze bancarie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Negli ultimi 5 anni, aver svolto almeno n. 1 servizio di raccolta con modalità porta a porta (domiciliare), con popolazione servita non inferiore a 10 000 abitanti, per almeno n. 12 mesi, anche non consecutivi, presso un solo committente.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Clausola sociale di assorbimento del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell'appalto.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per la fase di apertura ed esame delle buste amministrative è ammessa la sola partecipazione da remoto tramite piattaforma digitale Digital PA.

L'esame delle offerte tecniche avverrà in una o più sedute riservate.

L'esame delle offerte economiche avverrà in seduta pubblica.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Toscana
Plaats: Firenze
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020