Supplies - 253950-2021

21/05/2021    S98

Slovakia-Trenčín: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 098-253950

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská 2
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 911 50
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429049
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 04
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9099/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu

Reference number: TNUNI/NLZ 04/2020
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti.

Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 a B.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 491 827.86 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Spotrebný materiál

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214630 Scientific installations
44423850 Shapes
38500000 Checking and testing apparatus
48461000 Analytical or scientific software package
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38436000 Shakers and accessories
42677000 Parts of pneumatic tools
39241130 Utility knives
31217000 Surge suppressors
14522000 Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural abrasives
24960000 Various chemical products
24951311 Anti-freezing preparations
42955000 Parts of filtering machinery
38437000 Laboratory pipettes and accessories
43830000 Power tools
14811300 Grinding wheels
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
24310000 Basic inorganic chemicals
24311000 Chemical elements, inorganic acids and compounds
33600000 Pharmaceutical products
38430000 Detection and analysis apparatus
33698100 Microbiological cultures
24965000 Enzymes
33690000 Various medicinal products
33694000 Diagnostic agents
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
33791000 Hygienic glassware
33792000 Pharmaceutical glassware
33793000 Laboratory glassware
33696500 Laboratory reagents
38434500 Biochemical analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Podrobné informácie o mieste dodania sú uvedené v bode VI.3) Doplňujúce informácie tohto Oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Kapiláry ku kapilárnemu reometru - 1 súbor;

Položka č. 2 ATR nadstavec s kryštálom z germánia - 1 ks;

Položka č. 3 Súbor vstrekolisových foriem - 1 súbor;

Položka č. 4 Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia - 1 súbor;

Položka č. 5 Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke - 1 súbor;

Položka č. 6 Spotrebný materiál do metalografického laboratória - 1 súbor;

Položka č. 7 Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass - 1 súbor;

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 241 500.47 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Servis

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50410000 Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
30197110 Staples
38417000 Thermocouples
31711140 Electrodes
38519000 Miscellaneous compounds for microscopes
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Položky č. 1 až 3: Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov a položky č. 4 až 7: Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Servis zariadenia DMA TA Instruments Q800 na štyri roky, a rozšírenie prístroja DMA TA Instruments Q800, dodávka náhradných dielov;

Položka č. 2 Servis a údržba zariadenia- linka pre povrchovú úpravu plazmou - na štyri roky a dodávka rovinnej a konkávne zakrivenej DCSBD elektródy na laboratórnu linku pre povrchovú úpravu plazmou;

Položka č. 3 Servis skenovacieho elektrónového mikroskopu Vega 3 na štyri roky;

Položka č. 4 Servis zariadenia AFM MFP 3D Infinity podľa špecifikácie na štyri roky a náhradné hroty do AFM MFP 3D Infinity;

Položka č. 5 Servis zariadenia Nanoindentor Hysitron Triboindenter TI-950 na štyri roky a náhradné Hroty do Nanoindentora Hysitron Triboindenter TI-950;

Položka č. 6 Servis zariadenia Dilatometer DIL805 TA Instruments na tri roky a náhradné diely pre Dilatometer DIL805 TA Instruments;

Položka č. 7 Servis zariadenia Vysokoteplotný tribometer UMT TriboLAB na štyri roky a vybraný spotrebný materiál.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 250 327.39 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

3.1 V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

4. Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

(ii)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov

A výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

5. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

6. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

5. V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

6. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa.

V prípade, ak uchádzač nepredloží dokumenty preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti, verejný obstarávateľ si sám overí jej možné splnenie vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk.

7. V súlade s § 33 ods. 2 ZVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 300 000,- EUR bez DPH (slovom tristotisíc euro).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 300 000,- EUR bez DPH (slovom tristotisíc euro).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

2.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 200 000,- EUR bez DPH.

Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť I.) sa považuje laboratórny spotrebný materiál a laboratórna technika.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:

Zo zoznamu poskytnutých služieb a dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 20 000,- EUR bez DPH.

Za tovar alebo služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť II.) sa považuje servis laborátórnej a špeciálnej techniky.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti F. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/06/2021
Local time: 11:00
Place:

Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

— pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 7 000,-EUR (slovom: sedemtisíc euro),

— pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 7 000,-EUR (slovom: sedemtisíc euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Doplňujúce informácie k bodu II.2.3) Miesto vykonania časti I. predmetu zákazky:

Položky č. 1 až 5: Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov;

Položka č. 6: Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne

Položky č. 7: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému časti I. a II. predmetu zákazky:

5.1 Časť I. predmetu zákazky: zmluva bude uzatvorená do konca realizácie projektu, t. j. do 30. júna 2023, pričom

5.1.1 Položky č. 1 až 5 budú dodané do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.2 Položka č. 6 bude dodaná do (30) tridsať dní odo dňa účinnosti zmluvy;

5.1.3 Položka č. 7 okrem biomateriálu, a teda podpoložka č. 39 - 109 Prílohy č. B.1 súťažných podkladov, bude dodaná do (4) štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy a

5.1.4 Biomateriál v rámci Položky č. 7, a teda podpoložka č. 1 - 38 Prílohy č. B.1 súťažných podkladov, bude dodávaný priebežne na základe objednávok podľa potreby Verejného obstarávateľa, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude (4) štyri mesiace odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi.

5.2 Časť II. predmetu zákazky:

5.2.1 Položka č. 1 až 5 a 7: servisné služby budú poskytované počas trvania zmluvy počas (48) štyridsaťosem mesiacov;

5.2.2 Položka č. 6: servisné služby budú poskytované počas trvania zmluvy počas (36) tridsaťšesť mesiacov.

Podrobné informácie o podmienkach dodania predmetu zákazky sú uvedené v Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2021