Diensten - 253958-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Guadalajara: Kruiersdiensten

2020/S 105-253958

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación Provincial de Guadalajara
Nationaal identificatienummer: P1900000I
Plaats: Guadalajara
NUTS-code: ES424 Guadalajara
Postcode: 19071
Land: Spanje
Contactpersoon: Alberto Berberia Gismera
E-mail: aberberia@dguadalajara.es
Telefoon: +34 949887502
Fax: +34 949887563

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dguadalajara.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.dguadalajara.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Diputación Provincial de Guadalajara
Nationaal identificatienummer: P1900000I
Postadres: Plaza Moreno, s/n
Plaats: Guadalajara
Postcode: 19071
Land: Spanje
Contactpersoon: Alberto Berberia Gismera
Telefoon: +34 949887502
E-mail: aberberia@dguadalajara.es
Fax: +34 949887563
NUTS-code: ES424 Guadalajara

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dguadalajara.es

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestación de servicios auxiliares para el control de instalaciones en edificios dependientes de Diputación

Referentienummer: CSRV. 16/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341120 Kruiersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación de servicios auxiliares para el control de instalaciones de diversos edificios de la Diputación Provincial de Guadalajara, en los lugares, forma y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 413 223.14 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES424 Guadalajara
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestación de servicios auxiliares para el control de instalaciones de diversos edificios de la Diputación Provincial de Guadalajara, en los lugares, forma y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 413 223.14 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es susceptible de prórroga por un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Sala de reuniones de la Diputación Provincial, plaza Moreno, s/n, Guadalajara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

28.6.2022, si se ejecuta la opción de prórroga.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Plaats: Guadalajara
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020