Diensten - 253963-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling

2020/S 105-253963

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ČR - Technologická agentura České republiky
Nationaal identificatienummer: 72050365
Postadres: Evropská 1692/37
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ivana Kohoutová
E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz
Telefoon: +420 234611111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tacr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a inovací

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 960 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020