TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253964-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Assemini: Ophalen van vast stadsafval

2018/S 111-253964

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Comune di Assemini
Piazza Repubblica s.n.c.
Contactpunt(en): Area tecnica — Servizi manutentivi, tecnologici, igiene urbana, cimiteriali, cantieri, servizi pianificazione e sostenibilità ambientale, protezione civile, datore di lavoro
Ter attentie van: Ing. Alessandro Bocchini
09032 Assemini
Italië
Telefoon: +39 070949367/368
E-mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.comune.assemini.ca.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.assemini.ca.it/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.comune.assemini.ca.it/gare

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Comune di Assemini
Piazza Repubblica s.n.c.
Contactpunt(en): Ufficio protocollo
Ter attentie van: UFFICIO PROTOCOLLO
09032 Assemini
Italië
Telefoon: +39 070949212
E-mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Fax: +39 070940978
Internetadres: http://www.comune.assemini.ca.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90511100, 90512000, 90612000, 90470000

Beschrijving
Ophalen van vast stadsafval.
Diensten voor afvalvervoer.
Straatveegdiensten.
Diensten voor rioolreiniging.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.7.2018 - 11:30
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.