Diensten - 253977-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-253977

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Nationaal identificatienummer: Q4100797B
Postadres: C/ Bergantín, 39
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41012
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación
E-mail: contratacion.agapa@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 954712493
Fax: +34 955059710

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/APYM12.html

Adres van het kopersprofiel: https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/APYM12.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/APYM12.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Nationaal identificatienummer: Q4100797B
Postadres: C/ Bergantín, 39
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES61 Andalucía
Postcode: 41012
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación
E-mail: contratacion.agapa@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 954712493

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agapa.junta-andalucia.es/portal/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Nationaal identificatienummer: C/ TABLADILLA SN, 41071 SEVILLA
Postadres: C/ Tabladilla, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41071
Land: Spanje
Telefoon: +34 955032686
E-mail: registro.sscc.capder@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032598
NUTS-code: ES61 Andalucía

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de asistencia técnica para el diseño, construcción e implantación de una oficina virtual de información en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

Referentienummer: CONTR 2020 65962
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de asistencia técnica para el diseño, construcción e implantación de una oficina virtual de información en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 330 356.40 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES6 SUR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Los trabajos se llevarán a cabo de forma habitual en las dependencias de la empresa adjudicataria, ocasionalmente en la dependencias de la Agencia en Sevilla.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de asistencia técnica para el diseño, construcción e implantación de una oficina virtual de información en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 991 069.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El plazo de ejecución máximo del contrato será de doce (12) meses, a contar desde la formalización del contrato. El plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con la Disposición Adicional Trigésima Tercera de la LCSP, puede verse condicionado por haberse gastado el presupuesto, que tiene el carácter de limitativo.Podrán tramitarse dos prorrogas por una duración de doce (12) meses cada una.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Tipo de fondo: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Porcentaje de cofinanciación: 75 %.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-041890
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

La fecha y hora exacta de apertura de ofertas será publicada en el Perfil del Contratante.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Postadres: C/ Bergantín, 39
Plaats: Sevilla
Postcode: 41012
Land: Spanje
Telefoon: +34 954712495
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Postadres: C/ Bergantín, 39
Plaats: Sevilla
Postcode: 41012
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Postadres: C/ Bergantín, 39
Plaats: Sevilla
Postcode: 41012
Land: Spanje
E-mail: contratacion.agapa@juntadeandalucia.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020