Lieferungen - 253978-2022

13/05/2022    S93

Polen-Poznań: Orthopädische Prothesen

2022/S 093-253978

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postanschrift: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-545
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@orsk.pl
Telefon: +48 618310142/ +48 618310242
Fax: +48 618310107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.orsk.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa endoprotez tymczasowych

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP/APT-MI/05/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33183200 Orthopädische Prothesen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez tymczasowych.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę producenta, nazwy handlowej oraz numeru kodu katalogowego oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 320 666.58 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Endoprotezy tymczasowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183200 Orthopädische Prothesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego ( spacery) wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w co najmniej 3 rozmiarach.- 20 szt.

Tymczasowe endoprotezy stawu biodrowego (spacery) dostępne w co najmniej 6 opcjach rozmiarowych, wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Implanty wzmocnione prętem metalowym. W części udowej o prostokątnym lub okrągłym przekroju. - 30 szt.

Spacer ramienny w przynajmniej 2 rozmiarach. Implant wzmocniony prętem metalowym, posiadający możliwość przyszycia rotatorów barku. - 10 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji. Szczegółowy opis oraz zakres prawa opcji został określony w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 5a i 5b do SWZ.

30% zamówienia podstawowego

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Endoprotezy tymczasowe z dwoma antybiotykami

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183200 Orthopädische Prothesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego (spacery) wysycone gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w co najmniej 3 rozmiarach. - 5 szt.

Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego dostępna w co najmniej 5 rozmiarach, wysycona gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Implant wzmocniony prętem metalowym. W części udowej o prostokątnym przekroju. - 5 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji. Szczegółowy opis oraz zakres prawa opcji został określony w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 5a i 5b do SWZ.

30% zamówienia podstawowego

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 045-113925
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Endoprotezy tymczasowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Lubmedical Sp. z o.o. Sp. K.
Postanschrift: ul. Anny Walentynowicz 34
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-328
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 262 816.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 261 846.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Endoprotezy tymczasowe z dwoma antybiotykami

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie przysługuje na:

5.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

5.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:

9.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

9.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony

w pkt 9.1.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

16. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp. Prezes Urzędu

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022