Diensten - 253986-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Burgos: Gezondheids- en veiligheidsdiensten

2020/S 105-253986

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Burgos
Nationaal identificatienummer: P0906100C
Postadres: Plaza Mayor, 1
Plaats: Burgos
NUTS-code: ES412 Burgos
Postcode: 09071
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Burgos
E-mail: contratacion@aytoburgos.es
Telefoon: +34 947288825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kRo4C%2FGmC%2FWrz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario, para contratar el servicio externo de prevención de riesgos laborales para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Burgos

Referentienummer: 8/2019 ser. hac. Contratación
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario, para contratar el servicio externo de prevención de riesgos laborales para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Burgos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 526 675.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
80560000 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg en EHBO
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES412 Burgos
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario, para contratar el servicio externo de prevención de riesgos laborales para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Burgos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de calidad / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Experiencia específica del equipo técnico / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Número de medicos especialistas en medicina del trabajo / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Planificación de vacunación conforme a la singularidad del Ayuntamiento de Burgos / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Servicios de prestación voluntaria / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 526 675.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato se puede prorrogar anualmente, previo acuerdo de las partes, de año en año, por otros dos años más.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver cláusula decimoctava del PCAP, apartado 6.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: ver cláusula decimoctava del PCAP, apartado 7.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: el adjudicatario deberá disponer del certificado de la norma ISO 14001:2015 o equivalente en vigor.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ayuntamiento de Burgos

Datos de dirección:

— calle: Plaza Mayor, 1,

— código postal: 09071,

— población: Burgos,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Postadres: Plaza Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
E-mail: tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Telefoon: +34 980559800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Postadres: Plaza Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020