Diensten - 253989-2020

Submission deadline has been amended by:  290121-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsko-Biała: Levensverzekeringen

2020/S 105-253989

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Postadres: al. Armii Krajowej 101
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
Contactpersoon: Bożena Wiewióra, Agata Polok
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Telefoon: +48 338102000
Fax: +48 338102101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hospital.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.hospital.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Postadres: al. Armii Krajowej 101
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
Contactpersoon: Bożena Wiewióra, Agata Polok
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Telefoon: +48 338102165/+48 338102177/+48 338102160

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hospital.com.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz członków ich rodzin

Referentienummer: 12/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66511000 Levensverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, POLSKA oraz członków ich rodzin, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, na warunkach określonych:

1) w niniejszym rozdziale;

2) w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”;

3) w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na księgowaniu wpływu składek ubezpieczeniowych za okres wynikający z umowy oraz wypłacie roszczeń za szkody pracowników zamawiającego lub członków ich rodzin, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Pozostałe zapisy w SIWZ rozdział III.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 222 064.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225 Bielski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, POLSKA oraz członków ich rodzin, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, na warunkach określonych:

1) w niniejszym rozdziale;

2) w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”;

3) w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na księgowaniu wpływu składek ubezpieczeniowych za okres wynikający z umowy oraz wypłacie roszczeń za szkody pracowników zamawiającego lub członków ich rodzin, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

4. Postępowanie jest prowadzone przez zamawiającego przy udziale brokera ubezpieczeniowego Equinum Broker sp. z o.o., ul. Kiepury 11, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109256, NIP 6351403672, Regon 273345300. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez Equinum Broker sp. z o.o. mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikają zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881) oraz powszechnie utrwalonymi w obrocie zwyczajami.

5. Broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w ust. 5, będzie pośredniczył przy zawarciu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zapłaci brokerowi kurtaż w wysokości brutto 6 % zapłaconej przez zamawiającego miesięcznej składki brutto za każdy miesiąc realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.

6. Zamawiający wskaże pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wykonywanie umowy grupowego ubezpieczenia na życie ze strony zamawiającego. Wskazani pracownicy otrzymywać będą od wykonawcy wynagrodzenie miesięczne na podstawie umów zawartych między pracownikami zamawiającego a wykonawcą z tytułu realizowania czynności związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, na co zamawiający wyraża zgodę, w wysokości łącznej dla wszystkich wskazanych pracowników brutto 6 % zapłaconej przez zamawiającego składki miesięcznej, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy będącemu zakładem ubezpieczeń, wykonującym działalność ubezpieczeniową w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, umowa ubezpieczenia zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość świadczeń / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 222 064.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 33 330,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ust. 2.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca złoży zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.) w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

4. Oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dołączone do oferty:

a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI SIWZ oraz dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w rozdziale VII SIWZ. Oświadczenie wykonawca musi złożyć na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej „jednolitym dokumentem” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach, które nie zostały przez zamawiającego wykreślone. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w lit. a, w formie jednolitego dokumentu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

c) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

pozwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.) w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej określone w ust. 2.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej wykonawcy, jeżeli wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 PLN.

3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wyżej określoną.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który będzie polegał na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. ust. 3 pkt 1–7.

5. Wykonawca, który będzie polegał na sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego stanowi integralną część umowy.

3. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy w paragrafie 14.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, POLSKA, III piętro, pokój 306.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 3 do SIWZ

2. Wypełniony zał. nr 4 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

1. Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ w rozdz. IX ust. 3 pkt 1–7.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Zamawiający nie przewiduje zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami – informacje ogólne zostały określone w rozdziale X SIWZ.

Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) został określony w rozdziale XII SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Ponadto patrz dział VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020