Diensten - 253991-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Assago: Beheer van wagenpark

2020/S 105-253991

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Milano Serravalle — Milano tangenziali SpA
Nationaal identificatienummer: GARA SERVIZI 8 2020 - Servizio di noleggio auto
Postadres: via del Bosco Rinnovato 4/A
Plaats: Assago
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20090
Land: Italië
E-mail: ufficiogare@serravalle.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.serravalle.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.serravalle.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://milanoserravalle.bravosolution.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionari autostradali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara servizi 8 2020

Referentienummer: GS 8 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111100 Beheer van wagenpark
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

GS 8 2020 — Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio con formula di noleggio a lungo termine di veicoli.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 038 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noleggio di n. 10 veicoli in benefit

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50111100 Beheer van wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4 Lombardia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna presso la concessionaria di acquisto se nella zona di Milano, altrimenti presso una concessionaria della casa costruttrice sempre nella zona di Milano.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 1 — noleggio di n. 10 veicoli in benefit

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 298 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La durata del servizio di noleggio sarà di 48 (quarantotto) mesi per singolo veicolo dalla consegna dello stesso, ad eccezione del veicolo in benefit collocato in fascia sette del lotto 1, che sarà di 60 (sessanta) mesi. La percorrenza assistita dipenderà dal tipo di vettura per i veicoli.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 44 veicoli di servizio, di cui n. 38 vetture diesel, n. quattro vetture ibride e n. due vetture elettriche.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50111100 Beheer van wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4 Lombardia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna presso il Centro Valenziano sito presso la barriera di Milano Ovest direzione Genova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 2: servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 44 veicoli di servizio, di cui n. 38 vetture diesel, n. quattro vetture ibride e n. due vetture elettriche

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 739 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La durata del servizio di noleggioi sarà di 48 (quarantotto) mesi per singolo veicolo dalla consegna dello stesso. La percorrenza assistita sarà di 100 000 km. per ogni singolo veicolo.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sede della stazione appaltante. Trattandosi di procedura interamente gestita ex art. 58 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna seduta pubblica, atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico e ogni operazione compiuta, viene tracciata dal sistema elettronico.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Il sopralluogo sulle auto di servizio di cui al lotto 2 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del codice, soltanto a seguito di una visita dei veicoli. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lombardia — Milano
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: TAR Lombardia — Milano
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servizio legale — Milano Serravalle — Milano tangenziali SpA
Plaats: Assago — Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020