Diensten - 253994-2020

02/06/2020    S105

Polen-Kętrzyn: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 105-253994

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
Postadres: ul. Bałtycka 20
Plaats: Kętrzyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-400
Land: Polen
Contactpersoon: Wioleta Dębowska-Musiał
E-mail: administracja@zdp.ketrzyn.pl
Telefoon: +48 507296461

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zdp.ketrzyn.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ogloszenia.publicomat.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Postadres: pl. Grunwaldzki 1
Plaats: Kętrzyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-400
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Dadoś
E-mail: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl
Telefoon: +48 897511730

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cuw.ketrzyn.pl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ogloszenia.publicomat.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami powiatowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu kętrzyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Referentienummer: CUWPK.343.18.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usługa zimowego utrzymania będzie wykonywana w sezonie zimowym na odcinku o łącznej długości 434,62 km, sukcesywnie, w miarę zachodzących potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Zakres ilościowy usług jest zakresem szacunkowym określonym przez zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu w poszczególnych pozycjach maksymalnie o 40 %. W takim przypadku wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług i ich cen jednostkowych określonych w formularzu oferty, jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usługi w zakresie większym niż określony w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy warunki atmosferyczne w czasie trwania umowy będą korzystne na tyle, że nie będzie konieczności realizacji usługi zimowego utrzymania dróg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Progi powiatowe powiatu kętrzyńskiego, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa:

1) opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 11 do SIWZ;

2) specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg – zał. nr 12 do SIWZ;

3) standardy utrzymania zimowego – zał. nr 13 do SIWZ.

Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas rozpoczęcia wykonywania usługi / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający żąda by wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie zimowego utrzymania dróg w okresie jednego sezonu zimowego.

Uwaga:

1) pod pojęciem „usługi zimowego utrzymania dróg” zamawiający rozumie usługi przy odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości zimowej na drogach publicznych. Pod pojęciem „jeden sezon zimowy” zamawiający rozumie czas od października jednego roku do kwietnia kolejnego roku. Droga publiczna to droga zaliczana do jednej z kategorii dróg:

— drogi krajowe,

— drogi wojewódzkie,

— drogi powiatowe,

— lub drogi gminne,

zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie wskazanym wyżej, musi się wykazać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający żąda by wykonawca czas realizacji zamówienia dysponował co najmniej: sprzętem wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 11 do SIWZ, tj. minimalna ilość sprzętu wymaganego dla przedmiotu zamówienia:

— nośnik pow. 10 Mg – 2 szt.,

— posypywarka o ład. min. 7 Mg – 2 szt.,

— ciągnik dwunapędowy z pługiem min. średnim – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— równiarka – 1 szt.,

— samochód powyżej 10 Mg – 2 szt.

Uwaga: pominięcie w wykazie sprzętu choćby jednej pozycji sprzętowej rozumiane będzie jako niespełnienie warunku zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wg zał. nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:

1) referencje;

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wg zał. nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne postanowienia dla zamawiającego na rzecz, którego organizowane jest zamówienie, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, warunki dokonania zmian umowy określa zał. nr 14 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp – szczegóły określono w §14 załącznika nr 14 do SIWZ. Zastrzega się, że możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

1) ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy Publicomat (https://ogloszenia.publicomat.pl) do godz. 10.00 do dnia 3 lipca 2020 r.;

2) oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, POLSKA, w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 10.30, pokój nr 47.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne, następuje poprzez użycie platformy Publicomat; oferty deszyfrowane są w sposób automatyczny; deszyfrowanie ofert możliwe jest nie wcześniej niż w terminie otwarcia ofert; czynności otwarcia dokonuje komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Po 36 miesiącach, ok. II–III kw. 2023 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wskazuje podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

3. Dokumenty jakie składa wykonawca wstępnie oceniony jako najkorzystniejszy na dowód nie podlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa rozdz. VII SIWZ.

4. Warunki ochrony danych osobowych udostępnianych w postępowaniu określa rozdz. XVIII SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020