Diensten - 253995-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Nancy: Uitvoeren van studies

2020/S 105-253995

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agence régionale de santé Grand Est
Postadres: 3 boulevard Joffre
Plaats: Nancy Cedex
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
E-mail: Ars-grandest-marches-publics@ars.sante.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.grand-est.ars.sante.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=585561&orgAcronyme=h8j
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appui à la structuration de la ligne 2 du parcours coordonné de bilan et d'intervention précoce des enfants présentant un trouble du neuro-développement

Referentienummer: 2020-24_LIGNE2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— prestation d'appui à la structuration de la ligne 2 du parcours coordonné de bilan et d'intervention précoce des enfants présentant un trouble du neuro-développement pour les dix départements de la région Grand Est;

— la valeur globale du marché devra se situer entre 100 000 EUR et 165 000 EUR HT maximum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Voornaamste plaats van uitvoering:

Châlons-en-Champagne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— prestation d'appui à la structuration de la ligne 2 du parcours coordonné de bilan et d'intervention précoce des enfants présentant un trouble du neuro-développement pour les dix départements de la région Grand Est.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nancy
Postadres: 5 place de la Carrière
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Telefoon: +33 383174343
Fax: +33 383174350
Internetadres: http://nancy.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nancy
Postadres: 5 place de la Carrière
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nancy
Postadres: 5 place de la Carrière
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020