Diensten - 253995-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Nancy: Uitvoeren van studies

2020/S 105-253995

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agence régionale de santé Grand Est
Postadres: 3 boulevard Joffre
Plaats: Nancy Cedex
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
E-mail: Ars-grandest-marches-publics@ars.sante.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.grand-est.ars.sante.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appui à la structuration de la ligne 2 du parcours coordonné de bilan et d'intervention précoce des enfants présentant un trouble du neuro-développement

Referentienummer: 2020-24_LIGNE2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020