Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 254003-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rijsel: Meet- en controlediensten

2020/S 105-254003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Lille
Postadres: Place Augustin Laurent — CS 30667
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59033
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lille.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lille
Postadres: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent — CS 30667
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59033
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Centre-Communal-d-Action-Sociale-CCAS
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lomme
Postadres: 72 avenue de la République
Plaats: Lomme
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59160
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-lomme.fr/Solidarite/C.C.A.S
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hellemmes
Postadres: Villa Lisbeth — rue Roger Salengro
Plaats: Hellemmes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59260
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hellemmes.fr/Nos-equipements/CCAS-d-Hellemmes
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_6BCc_XP9f7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_6BCc_XP9f7
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20s0065 — maintenance et télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, Lomme et Hellemmes et leurs CCAS

Referentienummer: 20S0065
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000 Meet- en controlediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation porte sur la maintenance et la télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, ses communes associées de Lomme et Hellemmes et leurs CCAS. La présente consultation est passée par appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-2 1o, R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Elle est décomposée en quatre lots, donnant lieu chacun à des accords-cadres à émissions de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum (le détail est donné ci-après) conformément à l'article R. 2162-4 alinéa deux du code de la commande publique. Les délais d'exécution des prestations seront fixés dans chaque bon de commande.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot un — maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, de sa commune associée d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (selon les sous-critères énoncés dans le RC) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure: des marchés négociés pourront être passés ultérieurement en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. Des modifications (avenants) conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à émissions de bons de commande dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante: sans montant minimum et avec un montant maximum de 450.000 EUR HT sur la durée du marché, soit quatre ans. Les délais d'exécution seront fixés dans chaque bon de commande. Les horaires et procédures d'intervention sont précisés dans le CCAP et le CCTP du présent lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lomme

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot deux — maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la ville de Lomme

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (selon les sous-critères énoncés dans le RC) / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure: des marchés négociés pourront être passés ultérieurement en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique. Des modifications (avenants) conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à émissions de bons de commande dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante: sans montant minimum et avec un montant maximum de 150.000 EUR HT sur la durée du marché, soit quatre ans. Les délais d'exécution seront fixés dans chaque bon de commande. Les horaires et procédures d'intervention sont précisés dans le CCAP et le CCTP du présent lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot trois — télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, de sa commune associée d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (selon les sous-critères énoncés dans le RC) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure: des marchés négociés pourront être passés ultérieurement en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique. Des modifications (avenants) conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à émissions de bons de commande dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante: sans montant minimum et avec un montant maximum de 240.000 euro(s)/ht sur la durée du marché, soit quatre ans. Les délais maximums sont fixés dans le CCAP et le CCTP du présent lot. Les délais d'exécution seront fixés dans chaque bon de commande.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lomme

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lille, Lomme et Hellemmes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot quatre — télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lomme.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (selon les sous-critères énoncés dans le RC) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure: des marchés négociés pourront être passés ultérieurement en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique. Des modifications (avenants) conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à émissions de bons de commande dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante: sans montant minimum et avec un montant maximum de 150.000 EUR HT sur la durée du marché, soit quatre ans. Les délais maximums sont fixés dans le CCAP et le CCTP du présent lot. Les délais d'exécution seront fixés dans chaque bon de commande.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste et description succincte des critères de sélection. Soit protocole un: la lettre de candidature (imprimé DC1 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) joint au dossier de consultation ou équivalent. La déclaration du candidat (imprimé DC2 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), joint au dossier de consultation ou équivalent. Soit protocole deux: le Document unique de marché européen (DUME).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste et description succincte des critères de sélection: une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Mairie de Lille.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La date indiquée ci-dessus est donnée à titre indicatif. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la date et l'heure d'ouverture des plis tant que celle-ci est postérieure à la date et l'heure limites de remise des plis.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le présent marché est passé par le groupement de commandes de la Ville de Lille dont la Ville de Lille est le membre coordonnateur. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com

Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici "20s0065"). La remise des propositions se fera uniquement par voie dématérialisée via la plateforme www.achatpublic.com

La remise par voie papier est interdite. Pour rappel, la signature électronique de l'offre n'est pas requise pour répondre à cette consultation. Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de son identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Le candidat est invité à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R. 2142-21 1o du code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du code de la commande publique. Il est précisé que le délai indiqué dans la rubrique «Délai minimum de validité des offres: six mois» est également le délai maximum de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres. Les négociations sont interdites. Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats peuvent déposer une offre pour un ou plusieurs lots. Financements sur les fonds propres de la Ville de Lille, des CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes. Le délai global de paiement ne pourra excéder trente jours conformément aux dispositions de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta.lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
Internetadres: http://www.telerecours.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
Internetadres: http://www.telerecours.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020