Lieferungen - 254004-2022

13/05/2022    S93

България-Самоков: Оборудване за паркове и площадки за игри

2022/S 093-254004

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА САМОКОВ
Национален регистрационен номер: 000776491
Пощенски адрес: бул. МАКЕДОНИЯ №.34
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Костадинова-директор дирекция ТСУЕП
Електронна поща: samokov@samokov.bg
Телефон: +359 66729
Факс: +359 60050
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.samokov.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4529
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

II.1.2)Основен CPV код
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 301 480.53 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора е Република България, Община Самоков, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 е показател „Управление на риска“ – Максимален брой точки - 40 точки, с тежест 40% в комплексната оценка. / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: П2 е показател „Гаранционен срок на паркови елементи “-Максимален брой точки 10 точки, с тежест 10% в комплексната оценка. / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 248-655729
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 42496
Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ОКОЛСКИ ООД
Национален регистрационен номер: 175254896
Пощенски адрес: ул. НИКОЛА КОРЧЕВ 34
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2000
Държава: България
Електронна поща: okolski.ltd@gmail.com
Телефон: +359 878655767
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 316 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 301 480.53 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2022