Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 254004-2022

13/05/2022    S93

България-Самоков: Оборудване за паркове и площадки за игри

2022/S 093-254004

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА САМОКОВ
Национален регистрационен номер: 000776491
Пощенски адрес: бул. МАКЕДОНИЯ №.34
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Костадинова-директор дирекция ТСУЕП
Електронна поща: samokov@samokov.bg
Телефон: +359 66729
Факс: +359 60050
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.samokov.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4529
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

II.1.2)Основен CPV код
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 301 480.53 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
43325000 Оборудване за паркове и площадки за игри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора е Република България, Община Самоков, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по направа, доставка и монтаж на паркови елементи, с оглед възстановяване на пътека „Песъко” за обслужване на отдиха и туризма в поземлен имот с идентфикатор 65231.919.162 – к.к. Боровец” , съгласно приложение – образец 2.1  и изискванията на Възложителя, обективирани в техническата  спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 е показател „Управление на риска“ – Максимален брой точки - 40 точки, с тежест 40% в комплексната оценка. / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: П2 е показател „Гаранционен срок на паркови елементи “-Максимален брой точки 10 точки, с тежест 10% в комплексната оценка. / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 248-655729
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 42496
Наименование:

„НАПРАВА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА „ПЕСЪКО” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТФИКАТОР 65231.919.162 – К.К. БОРОВЕЦ”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ОКОЛСКИ ООД
Национален регистрационен номер: 175254896
Пощенски адрес: ул. НИКОЛА КОРЧЕВ 34
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2000
Държава: България
Електронна поща: okolski.ltd@gmail.com
Телефон: +359 878655767
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 316 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 301 480.53 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2022