Dienstleistungen - 254032-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Trenčín: Dienstleistungen im Gartenbau

2020/S 105-254032

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Trenčín
Nationale Identifikationsnummer: 00312037
Postanschrift: Mierové námestie 2
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 911 64
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Ingrid Kuľhová, tel.: +421 0902 911 223, e-mail: ingrid.kulhova@trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk - za verejné obstarávanie Telefón:
E-Mail: marta.sokolikova@trencin.sk
Telefon: +421 326504220
Fax: +421 326504265

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.trencin.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5991/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5991/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arboristické orezy vo verejnej zeleni

Referenznummer der Bekanntmachung: UP-VO/769/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti:

1. časť Arboristický posudok a následné ošetrenie stromov

2. časť Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni

3. časť Revitalizácia ul. Východná

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb:

1. časť odborné posúdenie aktuálneho stavu vybraných stromov v mestskej zeleni mesta Trenčín formou znaleckého posudku s návrhom adekvátnych stabilizačných a udržiavacích arboristických zásahov a opatrení a ich odbornej realizácie v celom navrhovanom rozsahu 150 ks dospelých cieľových stromov v mestskej zeleni mesta Trenčín

2. časť úprava výšky priechodného prierezu, rez na hlavu, redukčné rezy, obvodová redukcia 319 stromov

3. časť komplexne zregenerovanie celej plochy verejného priestranstva o rozlohe 21 914 m2 s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Bližšie info v SP.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 344 317.63 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arboristický posudok a následné ošetrenie stromov

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77211400 Fällen von Bäumen
77341000 Baumschnitt
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

k.ú. Trenčín: CKN parc. č. 1522/1, 1621/4, 1627/208, 1627/232, 1630, 3264/1, 3280, 3305, k.ú. Zlatovce, Mesto Trenčín: CKN parc. Č. 412/1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.A) Arboristický posudok - požadovaný rozsah posudku:

1.A.1 Terénne práce

— Inventarizácia a zhodnotenie požadovaných dát jednotlivých stromov v zmysle obsahu textovej časti posudku (viď nižšie, odrážky 1 až 13 podpoložky),

— Tagovanie (označenie hodnotených a ošetrovaných stromov štítkami v teréne) + dodanie tagov (plastové certifikované štítky s identifikačným kódom),

— Podporné kontrolné prístrojové vyšetrenie stavu nosných pletív kmeňov pomocou arboristického rezistografu alebo arboristického sonografu

1.A.2 Transformácia nameraných a zhodnotených dát v teréne do textovej formy

— taxonomické určenie dreviny (druhový názov v latinskom a slovenskom jazyku)

— dendrometrické parametre (výška stromu, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou meraný v zmysle Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, priemer koruny)

— fotografická dokumentácia (celkový habitus, detaily defektov)

— ontogenéza (nová výsadba, mladý strom aklimatizovaný obvod nad 40 cm, dospievajúci alebo dospelý strom, senescentný strom, senilný strom)

— zdravotný stav (výborný až dobrý, zhoršený, výrazne zhoršený, silne narušený, havarijný/rozpadnutý strom)

— stabilita (výborná až dobrá, zhoršená, výrazne zhoršená, silno narušená, havarijný strom)

— perspektíva (dlhodobá, skrátená, krátkodobá, bez perspektívy)

— defekty s vplyvom na stabilitu fotografická dokumentácia

— prevádzkové riziko (zanedbateľné, mierne, vážne, značné)

— stanovište/frekventovanosť

— naliehavosť zásahu (bezodkladne, naliehavo, menej naliehavo, bez podstatnej naliehavosti)

— návrh adekvátnych arboristických zásahov a opatrení vyplývajúcich zo zisteného stavu v zmysle arboristických štandardov EÚ, STN 837010 a platnej legislatívy SR

— špecifikácia navrhnutých arboristických zásahov a opatrení - stanovenie rozsahu zásahu a adekvátnych technológií realizácie

1.A.3 Transformácia nameraných dát v teréne do grafickej formy

— Pasport hodnotených a ošetrených stromov formou digitálneho dátovo - kartografického výstupu kompatibilného s GIS systémami v súradnicovom systémom JTSK v zmysle Zákona č. 215/1995 Z.z.o geodézii a kartografii (s možnosťou vloženia GIS Shapefile s vybranými atribútmi zo zozbieraných dát do GIS systému Trenčín)

1.B) Ošetrenie stromov - požadovaný rozsah arboristických zásahov a opatrení:

1. Arboristické zásahy na predmetných stromoch musia byť realizované v celom navrhovanom rozsahu určenom znalcom, pričom musia byť dodržané aj stanovené technológie, normy, štandardy a termíny.

2. Je nutné minimálne dodržať:

STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie"

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacia Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Standard péče o přírodu a krajinu 02002/2012 - řada A - Arboristické standardy SPPK 02 002/ 2012 - Řez stromů

Arboristický štandard - rez stromov (Nitra - 2015)

3. Jeden posudok na všetky určené stromy, a to takou formou, že všetky výsledne zhodnotené dáta bude možné prezerať naraz v jednom pasporte - najlepšie v digitálnej forme formou aplikácie kompatibilnej s GIS.

Dodávateľ poskytne GIS shapefile so zmapovanými urobenými a zhodnotenými stromami, ktorý sa bude dať vložiť do Vášho hotového GIS systému v rámci Trenčína.

Súčasťou posudku bude okrem dokumentácie s okrúhlou pečiatkou aj web aplikácia (dátovo-kartograficky výstup).

V aplikácii bude uvedený okrem návrhu zásahov, aj dátum a rozsah arboristických zásahov a opatrení realizovaných na jednotlivom strome.

Požadujeme digitálny dátovo-kartograficky výstup kompatibilný s GIS

Bližšie info v SP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 139 999.50 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302040P270

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kód Výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77211400 Fällen von Bäumen
77341000 Baumschnitt
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

k.ú. Trenčín: CKN parc. č. 1522/1, 1621/4, 1627/208, 1627/232, 1630, 3264/1, 3280, 3305, k.ú. Zlatovce, Mesto Trenčín: CKN parc. Č. 412/1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti zákazky je orez 319 stromov zdravotným a redukčným rezom, vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu vzniknutého v rámci plnenia tejto časti zákazky.

V rámci orezov sa vyžaduje aj odvoz orezaných konárov do 48 hodín po orezaní a odvoz BIO odpadu na zhodnotenie (napr. kompostáreň, bioplynová stanica) v súlade s platnou legislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi.

Všetky náklady, ktoré sú spojené s odvozom a zhodnotením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť do svojej ponukovej ceny.

Pri realizácii tejto časti zákazky treba prihliadať na sťažené podmienky, a to aj v súvislosti s blízkosťou cestných komunikácií, komunikácií pre chodcov, obytných domov, detských ihrísk a iných miest so zvýšeným pohybom osôb a dopravných prostriedkov.

Cieľom orezu je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov vhodným rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný rez), zabezpečenie podjazdnej resp. podchodnej výšky a zabezpečenie viditeľnosti dopravného značenia, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez). Presný rozsah a špecifikácia jednotlivých typov rezov je v zmysle definície rezu, definovanej technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristickým štandardom ISA "Rez stromov".

Orezanie stromov bude vykonané najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP č.24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu - orez stromov.

Orez musí byť vykonaný s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

Arboristické zásahy a opatrenia musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou arboristom, čo preukáže predložením overenej kópie dokladu o odbornom vzdelaní arboristu, predloženej overenej kópie minimálne certifikátu ISA (ISA Certified Arborist), alebo iného obdobného certifikátu/dokladu (ktorý je potvrdením, že arborista je certifikovaný/akreditovaný).

Verejným obstarávateľom požadovaná prax arboristu pre vykonanie tejto časti predmetu zákazky je päť rokov v odbore rovnakom alebo podobnom ako je predmet tejto časti obstarávania. Uvedené doloží odborne spôsobilá osoba profesijným životopisom.

Bližší opis v SP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 35 310.76 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302040P270

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizácia ul. Východná

Los-Nr.: 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211500 Baumpflege
77211400 Fällen von Bäumen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77314100 Anlegen von Rasen
77314000 Grundstückspflege
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Trenčín, ulica Východná, Slovenská republika. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k tejto časti zákazky, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizáciou aktivít projektu bude komplexne zregenerovaná celá plocha verejného priestranstva o rozlohe 21 914 m2 s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Projekt zahŕňa vytvorenie chodníka z prírodných materiálov a revitalizáciu zelene. Vytvorenie trávnatých plôch o rozlohe 17 271 m2, výsadbu nových stromov a krov. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy, ktoré budú ošetrené rezom, ku ktorým bude vysadených 25 stromov - menej používaných ovocných druhov, 25 krov - menej používaných ovocných druhov a 1000 stromov na vytvorenie vetrolamu.

Po realizácii projektu vznikne oddychová zóna pre obyvateľov.

Cieľom projektu je rozšírenie rekreačného potenciálu územia na ulici Východná pre každodennú oddychovú alebo víkendovú rekreáciu miestnych obyvateľov mesta, regiónu a návštevníkov mesta. Skvalitňovanie, zvyšovanie úrovne a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti.

Druhové zloženie stromov:

Vŕby - Salix alba 42 ks

Salix caprea 53 ks

Topoľ Populus alba 3ks

Stromy budú ošetrené rezom. Náletové kry budú odstránené, pne vyfrézované.

Výsadby:

25 stromov - ovocných (mišpuľa, oskoruša, staré odrody jabloní a hrušiek, moruša)

1000 stromov - vetrolamy (hrab, buk)

25 krov - kry jedlé (baza, malina atď.)

17 271 m2 - založenie parkového trávnika - výsevom

Chodník z kameňa zahŕňa nasledovné práce: výkop, nasypanie kameňa, zhutnenie. Miesto výkonu prác a vytýčenie presnej polohy na kamennom chodníku sa presnejšie určí po vyčistení priestoru.

Arboristické zásahy a opatrenia musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou arboristom, čo preukáže predložením overenej kópie dokladu o odbornom vzdelaní arboristu, predloženej overenej kópie minimálne certifikátu ISA (ISA Certified Arborist), alebo iného obdobného certifikátu/dokladu (ktorý je potvrdením, že arborista je certifikovaný/akreditovaný).

Verejným obstarávateľom požadovaná prax arboristu pre vykonanie tejto časti predmetu zákazky je päť rokov v odbore rovnakom alebo podobnom ako je predmet tejto časti obstarávania. Uvedené doloží odborne spôsobilá osoba profesijným životopisom.

Bližší opis v SP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 169 007.37 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302040P270

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kód Výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):

Platí pre všetky časti doklady požadované na preukázanie osobného postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 - § 32 aj bod 2 - § 32) je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

1.1 V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:

Bližšie info v SP.

1.4 Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné informácie o podmienkach účasti sú v časti A2 SP.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Pre časť.č. 1:Arborist. posudok musí byť vyprac. znalcom zapísaným v zozname znalcov vedenom MS SR a ČR, ako fyzická osoba.

Arbor. zásahy a ošetr. musia byť vykon. odb. spôs. osobou arboristom

Pre časť 2 a 3: Arborist. orezy musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou arboristom/arboristami.

Pre časť 3:Osv. kópiu registrácie v zmysle § 98 z. č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch vydanú prís. orgánom št. správy odpad. hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania je uchádz. povinný predložiť do troch prac. dní od nadob. účinn. zmluvy

Pre všetky časti:

Úspešný uchádzač zo Zmluvy zložiť na účet ver. obst. sumu vo výške

Časť č.1:5 000 EUR

Časť č.2:2 000 EUR

Časť.č.3: 6 000 EUR

A to najneskôr v lehote do troch prac. dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

Ús. uchádzač je povinný mať uzat. platnú a účin. poistnú zmluvu, kt. predmet. je poistenie zodpovednosti za škodu spôs. 3. osobám v súvislosti s činn. súvisiacou s predmetom zmluvy na poist.sumu min. vo výške 100 000 EUR.

Bližšie info v SP.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poschodie: prízemie

Miestnosť: malá zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Požadovaná zábezpeka pre 1.časť: 4 000 EUR, pre 2. časť: 1 000 EUR, pre 3. časť: 5 000 EUR

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa v systéme Josephine ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, podrobná kalkulácia ceny, súťažné podklady) sa budú nachádzať v sys. Josephine v editovateľnej podobe

Link na systém Josephine, kde budú zverejnené všetky dokumenty k zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5991/summary

4. Pokiaľ sa v týchto súťažných podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky/poistenie záruky. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky. Forma uplatnenia revíznych postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 ZVO

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 ZVO

Všetky dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému obstarávateľovi elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť verejným obstarávateľom požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. Verejný obstarávateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elektronicky predloženého dokladu.

5. Verejný obstarávateľ na základe § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

6. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti)

7. V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky má uchádzač možnosť predložiť v ponuke tieto doklady:

a) prostredníctvom zaručenej konverzie týchto listinných dokladov, alebo

b) ak banka a poisťovňa vydávajú aj elektronické bankové záruky, resp. poistenie zábezpeky a na ich uplatnenie sa nevyžaduje predloženie písomného originálu, alebo

c) scan originálu dokumentu a zároveň doručiť v papierovej podobe ako originál do podateľne verejného obstarávateľa poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk

8. Obstarávanie nie je zelené, nie je obst. inovácií, ani zamerané na soc. aspekty

9. Ostatné info v SP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020