Diensten - 254036-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Metz: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 105-254036

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office public de l'habitat Metz Métropole
Nationaal identificatienummer: 77999522400000010
Postadres: 10 rue du Chanoine Collin, BP 20725
Plaats: Metz Cedex 1
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57012
Land: Frankrijk
Contactpersoon: www.marches-securises.fr
E-mail: marches@ophmetzmetropole.fr
Telefoon: +33 387750340
Fax: +33 387370240

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ophmetzmetropole.fr

Adres van het kopersprofiel: www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Logement social

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage des parties communes et abords des immeubles collectifs, sortie des ordures conditionnées en conteneurs ou en sacs y compris maintenance des locaux vide-ordures et de stockage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'objet des marches consiste en la réalisation de prestations de nettoyage des parties communes et abords des immeubles collectifs, sortie des ordures conditionnées en conteneurs ou en sacs, y compris maintenance des locaux vide-ordures et de stockage sur une partie du patrimoine de l'office tel que définis dans les DPGF des différents lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 690 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des parties communes et sortie des conteneurs — secteur Woippy

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation de nettoyage des parties communes et la sortie des conteneurs se fera sur une partie des immeubles du secteur Woippy dont les adresses sont fixées au DPGF du lot 01. La nature et l'étendue précise des prestations sont définies dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation, compétences et qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect des délais / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens matériels / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivis / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu à compter du 1.1.2021 pour une durée ferme d'un an puis reconductible tacitement trois fois pour une période d'un an, soit une fin pour le 31.12.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des parties communes et sortie des conteneurs — secteur Patrotte

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation de nettoyage des parties communes et sortie des conteneurs du secteur Patrotte dont les adresses sont fixées au DPGF du lot 02. La nature et l'étendue précise des prestations sont définies dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation, compétences et qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens matériels / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivis / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 141 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu à compter du 1.1.2021 pour une durée ferme d'un an puis reconductible tacitement trois fois pour une période d'un an, soit une fin pour le 31.12.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des parties communes — secteur Moyeuvre

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation de nettoyage des parties communes s’effectuera sur le secteur Moyeuvre dont les adresses sont fixées au DPGF du lot 03. La nature et l'étendue précise des prestations sont définies dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation, compétences et qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens matériels / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivis / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu à compter du 1.1.2021 pour une durée ferme d'un an puis reconductible tacitement trois fois pour une période d'un an, soit une fin pour le 31.12.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sortie des conteneurs – secteur Saint-Avold

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation de sortie des conteneurs s’effectuera sur le secteur de Saint-Avold dont les adresses sont fixées au DPGF du lot 04. La nature et l'étendue précise des prestations sont définies dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation, compétences et qualifications / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens matériels / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivis / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu à compter du 1.1.2021 pour une durée ferme d'un an puis reconductible tacitement trois fois pour une période d'un an, soit une fin pour le 31.12.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Mai/juin 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: BP 1038
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 1 rue du Préfet Erignac
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54038
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383342523
Fax: +33 383342224
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 88212323
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020