Dienstleistungen - 254040-2020

02/06/2020    S105

България-Ловеч: Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори

2020/S 105-254040

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Управителят на НОИ чрез директора на Териториално поделение на НОИ — Ловеч
Национален регистрационен номер: 1210825210115
Пощенски адрес: бул. „България“ № 44
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: Димитричка Цветкова — началник на отдел „Административен“
Електронна поща: Dimitrichka.Cvetkova@Lovech.nssi.bg
Телефон: +359 68685015 / +359 885694668
Факс: +359 68685040

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр

Референтен номер: 10-2020-1015-10-16
II.1.2)Основен CPV код
50532300 Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията, включени в обхвата на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 220.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч
Основно място на изпълнение:

Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, находящ се на адрес гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 220.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Източникът на финансиране е бюджетът на НОИ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Няма изисквания за обема на извършените дейности.

2. Участниците следва да разполагат с екип от специалисти с компетентност за поддръжка и ремонт на системата за гарантирано безпаузово непрекъсваемо, електрозахранване (СГБНЕ) описана по елементи в техническите спецификации.

3. Други документи за доказване на техническите и професионалните способности по преценка на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „идентични“ се разбира изпълнение на дейности, еднакви с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни“ с тези на настоящата обществена поръчка ще се считат услуги за (след/извън) гаранционно абонаментно/техническо и/или сервизно обслужване/поддържане на поне 1 система за независимо гарантирано безпаузово непрекъсваемо електрозахранване, включително осигуряване на резервни части. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването/възлагането им са приключили в посочения по-горе период. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП. За извършена услуга възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага:

— минимум 1 отговорно лице за извършване на софтуерна настройка на СГБНЕ, притежаващо квалификация за извършване на софтуерната настройка на СГБНЕ,

— минимум 2 лица, отговорни за извършване на дейностите по сервизната поддръжка на СГБНЕ, като едното лице следва да притежава минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, а другото лице следва да притежава минимум трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя следните документи: списък на екипа, които ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно действащото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 04/11/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП на НОИ — Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 44, ст. 101

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник:

1. за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с други участници в обществената поръчка;

6. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

8. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

9. участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

10. когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образувание съгласно чл.. 37, ал. 1 от ППЗМИП;

11. участник, който не е представил в срок поискани му от възложителя разяснения и/или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава на основание чл. 196, ал. 1 в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020