Dienstleistungen - 254040-2020

02/06/2020    S105

България-Ловеч: Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори

2020/S 105-254040

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Управителят на НОИ чрез директора на Териториално поделение на НОИ — Ловеч
Национален регистрационен номер: 1210825210115
Пощенски адрес: бул. „България“ № 44
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: Димитричка Цветкова — началник на отдел „Административен“
Електронна поща: Dimitrichka.Cvetkova@Lovech.nssi.bg
Телефон: +359 68685015 / +359 885694668
Факс: +359 68685040
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.noi.bg
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр

Референтен номер: 10-2020-1015-10-16
II.1.2)Основен CPV код
50532300 Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията, включени в обхвата на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 220.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч
Основно място на изпълнение:

Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, находящ се на адрес гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 220.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Източникът на финансиране е бюджетът на НОИ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Няма изисквания за обема на извършените дейности.

2. Участниците следва да разполагат с екип от специалисти с компетентност за поддръжка и ремонт на системата за гарантирано безпаузово непрекъсваемо, електрозахранване (СГБНЕ) описана по елементи в техническите спецификации.

3. Други документи за доказване на техническите и професионалните способности по преценка на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „идентични“ се разбира изпълнение на дейности, еднакви с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни“ с тези на настоящата обществена поръчка ще се считат услуги за (след/извън) гаранционно абонаментно/техническо и/или сервизно обслужване/поддържане на поне 1 система за независимо гарантирано безпаузово непрекъсваемо електрозахранване, включително осигуряване на резервни части. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването/възлагането им са приключили в посочения по-горе период. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП. За извършена услуга възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага:

— минимум 1 отговорно лице за извършване на софтуерна настройка на СГБНЕ, притежаващо квалификация за извършване на софтуерната настройка на СГБНЕ,

— минимум 2 лица, отговорни за извършване на дейностите по сервизната поддръжка на СГБНЕ, като едното лице следва да притежава минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, а другото лице следва да притежава минимум трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя следните документи: списък на екипа, които ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно действащото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 04/11/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП на НОИ — Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 44, ст. 101

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник:

1. за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с други участници в обществената поръчка;

6. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

8. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

9. участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

10. когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образувание съгласно чл.. 37, ал. 1 от ППЗМИП;

11. участник, който не е представил в срок поискани му от възложителя разяснения и/или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава на основание чл. 196, ал. 1 в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020