Diensten - 254040-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Lovech: Reparatie en onderhoud van generatoren

2020/S 105-254040

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Upravitelyat na NOI chrez direktora na Teritorialno podelenie na NOI — Lovech
Nationaal identificatienummer: 1210825210115
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 44
Plaats: Lovech
NUTS-code: BG315 Ловеч
Postcode: 5500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dimitrichka Tsvetkova — nachalnik na otdel „Administrativen“
E-mail: Dimitrichka.Cvetkova@Lovech.nssi.bg
Telefoon: +359 68685015 / +359 885694668
Fax: +359 68685040

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.noi.bg

Adres van het kopersprofiel: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tenders-public.nssi.bg/tp/lov
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управлява държавното обществено осигуряване

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр

Referentienummer: 10-2020-1015-10-16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията, включени в обхвата на обществената поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 220.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, находящ се на адрес гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив — гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 220.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източникът на финансиране е бюджетът на НОИ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Няма изисквания за обема на извършените дейности.

2. Участниците следва да разполагат с екип от специалисти с компетентност за поддръжка и ремонт на системата за гарантирано безпаузово непрекъсваемо, електрозахранване (СГБНЕ) описана по елементи в техническите спецификации.

3. Други документи за доказване на техническите и професионалните способности по преценка на участника.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „идентични“ се разбира изпълнение на дейности, еднакви с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни“ с тези на настоящата обществена поръчка ще се считат услуги за (след/извън) гаранционно абонаментно/техническо и/или сервизно обслужване/поддържане на поне 1 система за независимо гарантирано безпаузово непрекъсваемо електрозахранване, включително осигуряване на резервни части. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването/възлагането им са приключили в посочения по-горе период. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП. За извършена услуга възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага:

— минимум 1 отговорно лице за извършване на софтуерна настройка на СГБНЕ, притежаващо квалификация за извършване на софтуерната настройка на СГБНЕ,

— минимум 2 лица, отговорни за извършване на дейностите по сервизната поддръжка на СГБНЕ, като едното лице следва да притежава минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, а другото лице следва да притежава минимум трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя следните документи: списък на екипа, които ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно действащото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на ТП на НОИ — Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 44, ст. 101

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник:

1. за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с други участници в обществената поръчка;

6. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

8. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

9. участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

10. когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образувание съгласно чл.. 37, ал. 1 от ППЗМИП;

11. участник, който не е представил в срок поискани му от възложителя разяснения и/или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата му.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава на основание чл. 196, ал. 1 в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020