Diensten - 254045-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Lovech: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 105-254045

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Lovech
Nationaal identificatienummer: 000291591
Postadres: ul. „Targovska“ No. 22
Plaats: Lovech
NUTS-code: BG315 Ловеч
Postcode: 5500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Ivanova
E-mail: lovechrsk@gmail.com
Telefoon: +359 68688251
Fax: +359 68688280

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lovech.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: местно самоуправление

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване и ремонт на МПС на Община Ловеч за срок от 24 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга съгл. чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Услугата за извънгаранционна поддръжка и ремонт на моторните превозни средства се изпълнява за 24 месеца по местонахождението на сервизния център на изпълнителя на територията на община Ловеч. В обхвата на поръчката са включени:

1. Първоначален технически преглед.

2. Ежемесечно извършване на технически преглед.

3. Техническото обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране.

4. Авторемонтна дейност.

5. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта.

6. Пътна помощ.

Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане на МПС трябва да отговарят на техническите изисквания на производителите за безопасна експлоатация.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 183 334.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга съгл. чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Услугата за извънгаранционна поддръжка и ремонт на моторните превозни средства се изпълнява за 24 месеца по местонахождението на сервизния център на изпълнителя на територията на община Ловеч. В обхвата на поръчката са включени:

1. Първоначален технически преглед.

2. Ежемесечно извършване на технически преглед.

3. Техническото обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране.

4. Авторемонтна дейност.

5. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта.

6. Пътна помощ.

Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане на МПС трябва да отговарят на техническите изисквания на производителите за безопасна експлоатация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 183 334.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Предвид диспозитивния характер на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗОП възложителят не определя критерии за подбор по отношение на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Предвид диспозитивния характер на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗОП възложителят не определя критерии за подбор по отношение на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Предвид диспозитивния характер на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗОП възложителят не определя критерии за подбор по отношение на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. Ловеч, Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл. 101, ал. 9, 10 и 11 от ЗОП; обстоятелства по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Прогнозната стойност на поръчката е пределна. Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна стойност на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност, да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“.

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира „или еквивалент“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020