Diensten - 254054-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Tolkdiensten

2020/S 105-254054

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
Nationaal identificatienummer: A84818558
Postadres: Avenida Radiotelevisión, 4
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28223
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
E-mail: licitaciones@rtve.es
Telefoon: +34 913464168

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://licitaciones.rtve.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Nhku3TOHpZsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Subtitulado y audiodescripción de programas

Referentienummer: S-02615-20200421
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000 Tolkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Subtitulado y audiodescripción de programas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 411 584.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 480.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 108 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 218 904.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 5.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 425 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000 Tolkdiensten
92100000 Film- en videodiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña), c/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 183 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: desarrollada en el punto 8) del anexo II del PCG.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: desarrollada en el punto 8) del anexo II del PCG.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

RTVE Radiotelevisión Española

Datos de dirección:

— calle: avenida Radiotelevisión, 4,

— código postal: 28223,

— población: Pozuelo de Alarcón,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020