Diensten - 254055-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Sânsimion: Reparatie en onderhoud van vrachtwagens

2020/S 105-254055

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eco Csik S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25741662
Postadres: Str. Nagymező nr. 711B
Plaats: Sânsimion
NUTS-code: RO124 Harghita
Postcode: 537285
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lehel-Antal Ábrahám
E-mail: abraham.lehel@harviz.ro
Telefoon: +40 366501000
Fax: +40 366501000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ecocsik.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096614
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: S.C. cu capital public
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de transport deșeuri menajere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială

Referentienummer: 25741662_2020_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de primire a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari cu cinci zile inainte de data-limita de primire a ofertelor.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 1 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare Euro 3 sau peste;

— lot 2 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare sub Euro 3.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 058 200.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare Euro 3 sau peste

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Miercurea Ciuc.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 1 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare Euro 3 sau peste.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 371 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare sub Euro 3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Miercurea Ciuc.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 2 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare sub Euro 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 686 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința nr. 1.

Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2.

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului menționat, sunt următoarele:

— Pál Tamás – administrator;

— Kassay János – administrator;

— Pálffy Pálma Andrea – contabil șef;

— Marosi Árpád – inginer șef;

— Gross Reinhold Rudolf – consilier juridic și

— Ábrahám Lehel-Antal – responsabil achiziții publice.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documente justificative:

1. pentru persoane juridice romane/straine: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului;

2. pentru persoane fizice romane/straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii trei ani în cel puțin un contract, pentru ambele loturi.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pâna la termenul-limita pentru depunerea ofertelor. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica).

Subcontractantii/persoanele care asigura sustinerea pentru capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu DUAE distinct.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 și următoarele din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020