Diensten - 254055-2020

02/06/2020    S105

România-Sânsimion: Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor

2020/S 105-254055

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eco Csik S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25741662
Adresă: Str. Nagymező nr. 711B
Localitate: Sânsimion
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 537285
Țară: România
Persoană de contact: Lehel-Antal Ábrahám
E-mail: abraham.lehel@harviz.ro
Telefon: +40 366501000
Fax: +40 366501000

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ecocsik.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096614
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: S.C. cu capital public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de transport deșeuri menajere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială

Număr de referinţă: 25741662_2020_1
II.1.2)Cod CPV principal
50114000 Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de primire a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari cu cinci zile inainte de data-limita de primire a ofertelor.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 1 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare Euro 3 sau peste;

— lot 2 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare sub Euro 3.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 058 200.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare Euro 3 sau peste

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50114000 Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Municipiul Miercurea Ciuc.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 1 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare Euro 3 sau peste.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 371 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare sub Euro 3

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50114000 Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Municipiul Miercurea Ciuc.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmăreşte ca prin incheierea contractului de servicii de service auto să asigure repararea, intretinerea si menţinerea in conditii optime de exploatare a autospecialelor, suprastructurilor hidraulice (sărăriţă, lamă de zăpadă, macara etc.) a parcului auto de mare tonaj din dotare, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.

Servicii de intretinere pentru o perioadă de 48 de luni, conform caietului de sarcini.

Atribuirea se va face pe două loturi, după cum urmează:

— lot 2 – servicii de reparații si întreținere autovehicule cu utilizare speciala cu normă de poluare sub Euro 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 686 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1.

Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2.

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului menționat, sunt următoarele:

— Pál Tamás – administrator;

— Kassay János – administrator;

— Pálffy Pálma Andrea – contabil șef;

— Marosi Árpád – inginer șef;

— Gross Reinhold Rudolf – consilier juridic și

— Ábrahám Lehel-Antal – responsabil achiziții publice.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documente justificative:

1. pentru persoane juridice romane/straine: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului;

2. pentru persoane fizice romane/straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii trei ani în cel puțin un contract, pentru ambele loturi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/06/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/06/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pâna la termenul-limita pentru depunerea ofertelor. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica).

Subcontractantii/persoanele care asigura sustinerea pentru capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu DUAE distinct.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 și următoarele din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020