Diensten - 254055-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Sânsimion: Reparatie en onderhoud van vrachtwagens

2020/S 105-254055

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eco Csik S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25741662
Postadres: Str. Nagymező nr. 711B
Plaats: Sânsimion
NUTS-code: RO124 Harghita
Postcode: 537285
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lehel-Antal Ábrahám
E-mail: abraham.lehel@harviz.ro
Telefoon: +40 366501000
Fax: +40 366501000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ecocsik.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de transport deșeuri menajere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială

Referentienummer: 25741662_2020_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 058 200.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare Euro 3 sau peste

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 371 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de reparații și întreținere autovehicule cu utilizare specială cu normă de poluare sub Euro 3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 686 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020