Diensten - 254057-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Diensten in verband met bodemvervuiling

2020/S 105-254057

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencia de Residuos de Cataluña
Postadres: C/ Doctor Roux, 80
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08017
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Gestión Económica Administrativa
E-mail: contractacio.arc.tes@gencat.cat
Telefoon: +34 935673300
Fax: +34 935673305

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://residus.gencat.cat

Adres van het kopersprofiel: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/perfil_de_contractant/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/perfil_de_contractant/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/perfil_de_contractant/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

G2024-2020-7 Contratación de empresas como asistencia técnica de apoyo a la Agencia de Residuos de Catalunya en la gestión de la contaminación del suelo en Cataluña

Referentienummer: G2024-2020-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratar cinco empresas que actúen como asistencia técnica de apoyo a la tarea del Departamento de Gestión de la Contaminación del Suelo de la Agencia de Residuos de Cataluña en la gestión de la contaminación del suelo, con una estimación aproximada de doscientas setenta y cinco valoraciones/año (entre doscientas cincuenta y trescientas), de acuerdo con las necesidades.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 239 669.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratar cinco empresas que actúen como asistencia técnica de apoyo a la tarea del Departamento de Gestión de la Contaminación del Suelo de la Agencia de Residuos de Cataluña en la gestión de la contaminación del suelo, con una estimación aproximada de doscientas setenta y cinco valoraciones/año (entre doscientas cincuenta y trescientas), de acuerdo con las necesidades.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del conocimiento de los trabajos a realizar / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del control de la calidad de los informes / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio ofrecido / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 239 669.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Número de prórrogas previsto: cuatro prórrogas de un año cada una.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La fecha de apertura de los sobres B es provisional. La fecha definitiva se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Agencia de Residuos de Cataluña.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020