TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 254067-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zwitserland-Monthey: Verzameld en gezuiverd water

2018/S 111-254067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Service des achats approvisionnements — Hôpital Riviera Chablais
route de Morgins 54
Monthey
1870
Zwitserland
Contactpersoon: M. Joffrey JUPILLE
E-mail: joffrey.jupille@hopitalrivierachablais.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de 80 fontaines à eau pour une durée de trois années

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
41000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location de 80 fontaines à eau pour une durée de trois années

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 376 848.00 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
41000000
55000000
55400000
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de 80 fontaines à eau pour une durée de trois années

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Montant de l'offre / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Qualité technique / Weging: 25 %
Kostencriterium - Naam: Service après-vente / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 012-024576
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eden Springs (Switzerland) S.A.
ZI Le trési 6B
Préverenges
1028
Zwitserland
NUTS-code: CH0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 848.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Publication de référence nationale: Simap de la 12.6.2018, doc. 1022971.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St-Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018