Diensten - 254067-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Portugal-Vila Nova de Gaia: Technische computerondersteuningsdiensten

2020/S 105-254067

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Município de Vila Nova de Gaia
Nationaal identificatienummer: 505335018
Postadres: Rua Álvares Cabral
Plaats: Vila Nova de Gaia
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 4400-017
Land: Portugal
E-mail: geraldabsa@cm-gaia.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cm-gaia.pt/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica a quadros interativos instalados no parque escolar e ao equipamento informático e multimédia (computadores, computadores portáteis e vídeo projetores) àqueles associados, incluindo o fornecimento de consumíveis para o município de Vila Nova de Gaia

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica a quadros interativos instalados no parque escolar e ao equipamento informático e multimédia (computadores, computadores portáteis e vídeo projetores) àqueles associados, incluindo o fornecimento de consumíveis para o município de Vila Nova de Gaia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 243 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica a quadros interativos instalados no parque escolar e ao equipamento informático e multimédia (computadores, computadores portáteis e vídeo projetores) àqueles associados, incluindo o fornecimento de consumíveis para o município de Vila Nova de Gaia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Não aplicável / Weging: 0 %
Prijs - Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 243 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As indicadas no Programa do Concurso.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Concurso limitado por prévia qualificação com publicação no JOUE.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Postadres: Rua Álvares Cabral
Plaats: Vila Nova de Gaia
Postcode: 4400-017
Land: Portugal
E-mail: geral@cm-gaia.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020