Diensten - 254070-2020

Submission deadline has been amended by:  292911-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cherbourg-en-Cotentin: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254070

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération du Cotentin
Nationaal identificatienummer: 20006720500019
Postadres: 8 rue des Vindits
Plaats: Cherbourg-en-Cotentin
NUTS-code: FRD12 Manche
Postcode: 50130
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 233402761

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lecotentin.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage et entretien des vitreries et des locaux des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Cotentin

Referentienummer: Dcp-20-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation a pour objet la conclusion de marchés publics de services pour les prestations suivantes:

— le nettoyage et l'entretien des locaux des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Cotentin, et accessoirement la fourniture des consommables pour les sanitaires,

— le nettoyage intérieur et extérieur des surfaces vitrées des bâtiments communautaires.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux pour le territoire du pôle de proximité des Pieux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage et l'entretien des locaux des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Cotentin, et accessoirement la fourniture des consommables pour les sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 199 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux pour le territoire des pôles de proximité de Cherbourg-en-Cotentin, Douve, Divette, La Hague

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage et l'entretien des locaux des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Cotentin, et accessoirement la fourniture des consommables pour les sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 161 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux pour le territoire des pôles de proximités de Cœur Cotentin, Côtes-des- Iles, Montebourg, Saint-Pierre-Église, Vallée-de-l'Ouve, Val-de-Saire

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage et l'entretien des locaux des bâtiments de la Communauté d'agglomération du Cotentin, et accessoirement la fourniture des consommables pour les sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 168 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des vitreries pour le territoire du pôle de proximité des Pieux

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage intérieur et extérieur des surfaces vitrées des bâtiments communautaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des vitreries pour le territoire des pôles de proximité de Cherbourg-en-Cotentin, Douve, Divette, La Hague

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage intérieur et extérieur des surfaces vitrées des bâtiments communautaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des vitreries pour le territoire des pôles de proximités de Cœur Cotentin, Côtes-des- Iles, Montebourg, Saint-Pierre-Église, Vallée-de-l'Ouve, Val-de-Saire

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le nettoyage intérieur et extérieur des surfaces vitrées des bâtiments communautaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés débutent à compter de leur notification pour s'achever au 31.12.2021.

Les marchés peuvent ensuite être reconduits deux fois, pour une période d'un an.

Les marchés courent donc possiblement jusqu'au 31.12.2023. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— Formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

— Formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

— Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 150 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur Leduc
Plaats: Caen
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les candidats peuvent introduire des recours conformément aux dispositions:

— de l'article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs,

— de l'article L. 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices,

— de l'article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.

Par ailleurs, les tiers au contrat peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020