Diensten - 254074-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Bilbao: Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

2020/S 105-254074

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BEAZ
Nationaal identificatienummer: A48229058
Postadres: C/ Sabino Arana, 8
Plaats: Bilbao (Bizkaia)
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48013
Land: Spanje
Contactpersoon: Maialen Intxausti
E-mail: maialen.intxausti@bizkaia.eus
Telefoon: +34 944395622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://beaz.bizkaia.eus

Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratacion.euskadi.eus/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: TIC

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Expediente de contratación por procedimiento negociado con publicidad del contrato de concesión de servicios para la dirección y gestión del Centro Internacional de Emprendimiento Bizkaia

Referentienummer: 1/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

El contrato tendrá por objeto la concesión del servicio de dirección y gestión del Centro Internacional de Emprendimiento Bizkaia (CIEB).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 116 622 524.40 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES213 - Bizkaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Con el fin de impulsar el crecimiento empresarial, fortalecer el ecosistema local de emprendimiento y a su vez conectar Bizkaia y a sus empresas al mundo, se ha decidido crear el CIEB que estará ubicado en Bilbao y tendrá la vocación de reforzar la estrategia de apoyo al emprendimiento tecnológico e innovador que la DFB promueve y articula a través de BEAZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios sujetos a juicio de valor / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios evaluables de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Criterios evaluables de forma automática (mejora económica) / Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 622 524.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 204
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— prórroga: la fase de explotación del contrato de concesión de servicios no será objeto de prórrogas,

— ampliación de la duración: el plazo de duración de la fase de explotación solo podrá ser ampliado por dos años y tres meses como máximo.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Conforme a lo establecido en el apartado 9.9.2 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modificación del contrato: conforme a lo establecido en el apartado 9.8 del PCAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Bizkaia
Postadres: Gran Vía Diego López de Haro, 25, entreplanta Asesoría Jurídica
Plaats: Bilbao
Postcode: 48009
Land: Spanje
Telefoon: +34 944068000

Internetadres: http://www.bizkaia.eus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto técnico
Postadres: C/ Sabino Arana, 8
Plaats: Bilbao (Bizkaia)
Postcode: 48013
Land: Spanje
E-mail: maialen.intxausti@bizkaia.eus
Telefoon: +34 944395622

Internetadres: https://beaz.bizkaia.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020