Diensten - 254078-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Exploitatie van bruggen

2020/S 105-254078

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NORRKÖPINGS KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-0456
Postadres: Trädgårdsgatan 21
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 601 81
Land: Zweden
E-mail: susanne2.svensson@norrkoping.se
Telefoon: +46 11153142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.norrkoping.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/norrkk_tekniska/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53460
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/norrkk_tekniska/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53460
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drift och underhåll Händelöbron

Referentienummer: UH-2020-46
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712310 Exploitatie van bruggen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, inbjuder Er att lämna anbud avseende Drift och underhåll Händelöbron i Norrköpings kommun, och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare.

Driftentreprenaden omfattar broöppning med dygnet runt jour, drift, skötsel, service och underhållsåtgärder – vinter och sommar – på Händelöbron.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712310 Exploitatie van bruggen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, inbjuder Er att lämna anbud avseende Drift och underhåll Händelöbron i Norrköpings kommun, och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare.

Driftentreprenaden omfattar broöppning med dygnet runt jour, drift, skötsel, service och underhållsåtgärder – vinter och sommar – på Händelöbron.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Beställaren kan ensidigt förlänga kontraktet med ett (1) + ett (1) + ett (1) år, med oförändrade villkor. Om beställaren avser förlänga kontraktet ska det skriftligen aviseras till entreprenören sex (6) månader innan kontraktstidens utgång.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadres: Box 406
Plaats: Linköping
Postcode: 581 04
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefoon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020