Diensten - 254081-2020

02/06/2020    S105

Sverige-HÄRNÖSAND: Plantering och skötsel av grönområden

2020/S 105-254081

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västernorrland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0206
Postadress: Storgatan 1
Ort: HÄRNÖSAND
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Postnummer: 871 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Victoria Nordin
E-post: victoria.nordin@rvn.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rvn.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighetsdrift yttre skötsel 2020

Referensnummer: 20RS4871
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77310000 Plantering och skötsel av grönområden
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77300000 Trädgårdstjänster
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/12/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/07/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/05/2020