Diensten - 254081-2020

02/06/2020    S105

Zweden-HÄRNÖSAND: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 105-254081

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västernorrland
Nationaal identificatienummer: 232100-0206
Postadres: Storgatan 1
Plaats: HÄRNÖSAND
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
Postcode: 871 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Victoria Nordin
E-mail: victoria.nordin@rvn.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvn.se

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fastighetsdrift yttre skötsel 2020

Referentienummer: 20RS4871
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77300000 Tuinbouwdiensten
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020