Услуги - 254083-2018

14/06/2018    S112

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги и оборудване за сканиране на документи

2018/S 112-254083

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги и оборудване за сканиране на документи

II.1.2)Основен CPV код
79999100 Услуги по сканиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ възнамерява да стартира покана за участие в търг с цел възлагане на поръчка на доставчик на услуги, който ще осигури персонал и оборудване за централизирани услуги по сканиране.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30124500 Принадлежности за скенер
30124520 Подавач на документи за скенер
30216110 Скенери за компютри
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

В помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставчикът на услуги ще осигури следния персонал и оборудване:

Персонал:

— 1 ИТ експерт и ръководител на външния персонал,

— 1 ИТ експерт,

— 2 помощник-ръководители на центъра за сканиране и оператор по качеството,

— 3 оператори в центъра за сканиране.

Оборудване:

— 1 скенер за книги,

— 2 плоски скенера,

— 9 скенера със среден капацитет,

— 1 широкоформатен скенер,

— 1 софтуер за заснемане.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
14/01/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2018