Diensten - 254106-2020

Submission deadline has been amended by:  317356-2020
02/06/2020    S105

Spanje-Almería: Reisorganisatiediensten

2020/S 105-254106

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
Nationaal identificatienummer: P0400000F
Postadres: C/ Navarro Rodrigo, 17
Plaats: Almería
NUTS-code: ES611 Almería
Postcode: 04001
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
E-mail: patrimonioycontratacion@dipalme.org
Fax: +34 950211194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contratantes.dipalme.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wHQNqs%2FEC2cuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestación del servicio de agencia de viajes para el transporte y alojamiento, correspondiente a las actividades propias, institucionales y de promoción de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, teniendo en cuenta las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Referentienummer: 2020/D15000/006-302/00001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63516000 Reisorganisatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación del servicio de agencia de viajes para el transporte y alojamiento, correspondiente a las actividades propias, institucionales y de promoción de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, teniendo en cuenta las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 661 156.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63510000 Reisbureaudiensten en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611 Almería
Voornaamste plaats van uitvoering:

La prestación del servicio se realizará en cualquier lugar objeto de la ejecución del contrato.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestación del servicio de agencia de viajes para el transporte y alojamiento, correspondiente a las actividades propias, institucionales y de promoción de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, teniendo en cuenta las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes que pueden obtenerse mediante fórmulas / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Otros criterios evaluables de forma automática / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 661 156.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga del contrato por un máximo de dos años, así cpomo posibilidad de modificación hasta el límite máximo de un 20% del precio del contrato (IVA excluido).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Otros. Capacidades: de conformidad con el PCAP.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: personal necesario y cualificación técnica para la prestación del servicio. Oficina abierta en la provincia de Almería. Medios materiales, personales, informáticas, mecánicos y de otra índole necesarios (anexo VI del PCAP).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

Diputación Provincial de Almería

Datos de dirección:

— calle: Navarro Rodrigo, 17,

— código postal: 04001,

— población: Almería,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: la apertura pública, en todo caso, se realizará en el plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las proposiciones.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Barcelona, 4-6
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020