Diensten - 254135-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

2020/S 105-254135

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Nationaal identificatienummer: 40003356530
Postadres: Krustpils iela 4
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1073
Land: Letland
Contactpersoon: Marita Vikšere
E-mail: marita.viksere@lau.lv
Telefoon: +371 26572148

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lau.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1432

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38753
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/38753
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Valsts akciju sabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Referentienummer: VAS "LAU" 2020/63_AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Apdrošināšanas programmas par budžeta līdzekļiem apdrošinājuma summas / Atlīdzību limiti, atbilstoši konkursa nolikuma 13.2. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 27
Kwaliteitscriterium - Naam: Apdrošināšanas segumā iekļauto apmaksājamo pakalpojumu klāsts, izņēmumi un apdrošināšanas seguma ierobežojumi, atbilstoši lonkursa nolikuma 13.2. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Pretendenta piedāvājumā iekļautie papildu pakalpojumi, kas nav norādīti kā obligāti minimālajās prasībās, atbilstoši konkursa nolikuma 13.2. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Apdrošināšanas līguma (polises) funkcionalitātes nosacījumi, atbilstoši konkursa nolikuma 13.2. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 26
Kostencriterium - Naam: Apdrošināšanas programmas par budžeta līdzekļiem ārpus līgumiestādēm saņemto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas limiti, atbilstoši konkursa nolikuma 13.2. punktā noteiktajam kritērijam / Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Apdrošināšanas seguma apjoms un kvalitāte atbilstoši konkursa nolikuma 13.3. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Apdrošināšanas prēmijas apmērs vienam apdrošinātajam darbiniekam, atbilstoši konkursa nolikuma 13.3. punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020