Diensten - 254138-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Diensten op het gebied van management

2020/S 105-254138

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Business Region AB
Nationaal identificatienummer: 556491-6798
Postadres: Drottninggatan 33, Box 16282
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 10325
Land: Zweden
Contactpersoon: Karl Bross
E-mail: karl.bross@colligio.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockholmbusinessregion.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflzdhnoyx&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflzdhnoyx&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Digital Services in China

Referentienummer: 2.3.3-61/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79420000 Diensten op het gebied van management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope

This procurement refers to contracts including services to create a social media presence for the group in China. The supplier shall be responsible for continuous monitoring, curating and technical management.

The following services are included in the contract:

Managing the Group’s WeChat accounts.

Managing the Group’s Weibo accounts.

Content Creation.

Continuous editorial work based on the Group’s existing content.

Marketing activities towards the Group’s own digital channels.

The group intends to contract one (1) supplier.

The contract period begins once the parties have signed the contract; however, no earlier than 1 October 2020.

The contract period is 2 years, with the possibility for the Group to extend the contract, with unchanged terms, for another 2 years.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79416000 Public relationsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Introduction

Stockholm Business Region AB and its subsidiaries are hereby inviting tenderers to submit tenders for the procurement of digital services in China.

Contracting authority

The contracting authorities comprise Stockholm Business Region AB, the parent company, and its subsidiaries Invest Stockholm Business Region AB and Visit Stockholm AB (hereafter referred to as the Group).

Corporate identity number: 556491-6798.

The procurement is managed by Colligio AB on behalf of the Group, which means that the Group makes the decision to award the contract and signs the contract.

Scope

This procurement refers to contracts including services to create a social media presence for the group in China. The supplier shall be responsible for continuous monitoring, curating and technical management.

The following services are included in the contract:

Managing the Group’s WeChat accounts, including management and weekly updates.

Managing the Group’s Weibo accounts, including management and weekly updates.

Content creation, including both storytelling and moving image material to be published on the Group’s accounts.

Continuous editorial work (selection, translation, publication, continuously replying to questions and comments, as well as maintenance and operation) based on the Group’s existing content.

Marketing activities and basic processing to steer the traffic and the interest that the group is already generating towards the Group’s own digital channels.

A more detailed description of the scope of the service and the terms and conditions of its implementation can be found in this procurement document and its appendices (see primarily section 3. Service requirements).

The group intends to contract one (1) Supplier.

Aim

The group is looking for a partner to establish and develop the group’s social media presence in China with the aim of meeting the Group’s needs in terms of different target groups.

The aim of the procurement is to establish a stronger, relevant and appropriate presence on social media platforms in China, and to operate and develop existing accounts on WeChat and Weibo together with the group.

For further description of the service, see section 3. Service requirements.

Contract period

The contract period begins once the parties have signed the contract; however, no earlier than 1 October 2020.

The contract period is 2 years, with the possibility for the group to extend the contract, with unchanged terms, for another 2 years. The extension can be repeated several times, but the total contract period cannot exceed 4 years, see more under section 5.6 Contract period.

Any assignments started within the contract period must be completed as if the contract was in force, even if the contract is no longer valid when completing the assignment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/09/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätt
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020