Diensten - 254154-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Diensten voor preventief onderhoud

2020/S 105-254154

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S. L. U. (SARGA)
Nationaal identificatienummer: B99354607
Postadres: Avenida Ranillas, edificio A, 3.ª planta
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50018
Land: Spanje
Contactpersoon: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S. L. U. (SARGA)
E-mail: contratacion@sarga.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rMcZ3VHNz28QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rMcZ3VHNz28QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de compresores, generadores, estación de gases, cromatógrafos de laboratorio, depuradoras y limpieza de infraestructuras de espacios afectados por la contaminación de HCH (antigua fábrica de Inquinosa), término municipal de Sabiñánigo (Huesca)

Referentienummer: (A02022452)-5500011-11-12-13-14-15-16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento de compresores, generadores, estación de gases, cromatógrafos de laboratorio, depuradoras y limpieza de infraestructuras de espacios afectados por la contaminación de HCH (antigua fábrica de Inquinosa), término municipal de Sabiñánigo (Huesca).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 264 594.44 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de mantenimiento de compresores de la depuradoras de Bailín, Sardas y Barranco de Bailín

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de mantenimiento de compresores de la depuradoras de Bailín, Sardas y Barranco de Bailín.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 1: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de mantenimiento de generadores de Bailín

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de mantenimiento de generadores de Bailín.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 2: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 525.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento electromecánico de las depuradoras de Bailín, Sardas, Barranco de Bailín y demás instalaciones auxiliares

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento electromecánico de las depuradoras de Bailín, Sardas, Barranco de Bailín y demás instalaciones auxiliares.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 3: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de estación de gases especiales del laboratorio de Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento de estación de gases especiales del laboratorio de Pirenarium, en Sabiñánigo (Huesca).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 4: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de los cromatógrafos de gases de los laboratorios de Bailín y Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento de los cromatógrafos de gases de los laboratorios de Bailín y Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 5: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de las instalaciones e infraestructuras de los espacios afectados por la contaminación de HCH

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES241 Huesca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de las instalaciones e infraestructuras de los espacios afectados por la contaminación de HCH.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica: porcentaje de de descuento único para cada lote / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lote 6: criterio 1: oferta económica, porcentaje de descuento único para todo el lote / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 828.06 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER. Ver documento adjunto de otras informaciones.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— otros. Capacidades: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de compresores de la depuradoras de Bailín, Sardas y Barranco de Bailín,

— otros. Capacidades: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de generadores de Bailín,

— otros. Capacidades: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento electromecánico de las depuradoras de Bailín, Sardas, Barranco de Bailín y demás instalaciones auxiliares,

— otros. Capacidades: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de estación de gases especiales del laboratorio de Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— otros. Capacidades: la especificada en el anexo V del PCAP.

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de los cromatógrafos de gases de los laboratorios de Bailín y Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— otros. Capacidades: la especificada en el anexo V del PCAP.

Específicos para el lote: servicio de limpieza de las instalaciones e infraestructuras de los espacios afectados por la contaminación de HCH,

— Otros. Capacidades: la especificada en el anexo V del PCAP.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— cifra anual de negocio. Descripción: criterios: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es:

— lote 1: cuatro mil seiscientos ochenta euros (4 680 EUR),

— lote 2: cuatro mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (4 777,50 EUR),

— lote 3: treinta y dos mil ciento setenta y cinco euros (32 175 EUR),

— lote 4: dos mil trescientos cuarenta euros (2 340 EUR),

— lote 5: cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (41 859,99 EUR),

— lote 6: cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos (46 464,72 EUR).

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de compresores de la depuradoras de Bailín, Sardas y Barranco de Bailín,

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 1: cuatro mil seiscientos ochenta euros (4 680 EUR).

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de generadores de Bailín,

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 2: cuatro mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (4 777,50 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento electromecánico de las depuradoras de Bailín, Sardas, Barranco de Bailín y demás instalaciones auxiliares,

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 3: treinta y dos mil ciento setenta y cinco euros (32 175 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de estación de gases especiales del laboratorio de Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 4: dos mil trescientos cuarenta euros (2 340 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de los cromatógrafos de gases de los laboratorios de Bailín y Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 5: cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (41 859,99 EUR).

Específicos para el lote: servicio de limpieza de las instalaciones e infraestructuras de los espacios afectados por la contaminación de HCH,

— cifra anual de negocio. Descripción: haber alcanzado, en alguno de los últimos tres ejercicios disponibles, un volumen de negocios anual igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es: lote 6: cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos (46 464,72 EUR).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: Criterios: Haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato:

— lote 1: dos mil ciento ochenta y cuatro euros (2 184 EUR),

— lote 2: dos mil doscientos veintinueve euros con cincuenta céntimos (2 229,50 EUR),

— lote 3: quince mil quince euros (15 015 EUR),

— lote 4: mil noventa y dos euros (1 092 EUR),

— lote 5: diecinueve mil quinientos treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos (19 534,66 EUR),

— lote 6: veintiún mil seiscientos ochenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos (21 683,53 EUR).

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de compresores de la depuradoras de Bailín, Sardas y Barranco de Bailín,

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 1: dos mil ciento ochenta y cuatro euros (2 184 EUR),

Específicos para el lote: servicios de mantenimiento de generadores de Bailín,

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 2: dos mil doscientos veintinueve euros con cincuenta céntimos (2 229,50 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento electromecánico de las depuradoras de Bailín, Sardas, Barranco de Bailín y demás instalaciones auxiliares,

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 3: quince mil quince euros (15 015 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de estación de gases especiales del laboratorio de Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 4: mil noventa y dos euros (1 092 EUR).

Específicos para el lote: servicio de mantenimiento de los cromatógrafos de gases de los laboratorios de Bailín y Pirenarium en Sabiñánigo (Huesca),

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 5: diecinueve mil quinientos treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos (19 534,66 EUR).

Específicos para el lote: servicio de limpieza de las instalaciones e infraestructuras de los espacios afectados por la contaminación de HCH,

— trabajos realizados. Descripción: haber realizado, en alguno de los tres últimos años, servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 6: Veintiún mil seiscientos ochenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos (21 683,53 EUR).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S. L. U.

Datos de dirección:

— calle: Avenida Ranillas, 5, edificio A, 3.ª planta,

— código postal: 50018,

— población: Zaragoza,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón
Postadres: Plaza de los Sitios, 7
Plaats: Zaragoza
Postcode: 50001
Land: Spanje

Internetadres: http://www.aragon.es/trb

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020